Hing ang amăng hrơi: 4/6/2020

VOV4.Jarai - Tom brơi (3-6), [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Grup pơkra asar boh `ông Việt Nam hơmâo mông mă bruă hăng Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Daklak kiăng pơc\rông sai hơdră pơđ^ kyar hơđong kjăp gơnong bruă boh `ông.

 

Tui hăng grup pơkra asar boh `ông Việt Nam, amăng hơdôm thun laih Việt Nam le\ dêh c\ar pơkra pơjing asar boh `ông lu hloh. Thun 2019, gơnong bruă boh `ông ba s^ mơdrô rơbêh 456.000 tơ\n asar boh `ông hăng pơhrui 3 klai 500 klăk đôlar Mi. Kơnong amăng rơwang tal I thun 2020, s^ mơdrô asar boh `ông le\ 54 rơbâo 700 tơ\n, đ^ rơbêh 19% pơhmu hăng thun 2019.

 

 

Tui hăng grup pơkra asar boh `ông Việt Nam, Daklak hơmâo 23.800 ektar hmua pla phun boh `ông, lu tal 4 amăng đơ đam dêh c\ar. Samơ\, phun kyâo anai [ơi tơring c\ar Daklak arăng pla [ơi hơdôm kual tơnap tap, lo\n mơnai krô kre`, [u tuh pơ alin lu ôh, yua anun pơhrui glăi kơnong 10,3 tạ/ektar.

 

Yua anun, Grup pơkra asar boh `ông Việt Nam brơi thâo, Daklak kiăng đing nao dong amăng bruă pla phun boh `ông, mơng anun dưi gum pơgôp hăng pơđ^ kyar hơđong kjăp amăng gơnong bruă boh `ông Việt Nam.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: