Hing ang amăng hrơi: 14/7/2020

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh c\ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng phrâo hơmâo tơlơi pơsit kơ bruă [ơk anung gơnam [rô tal hơdor glăi 73 thun Hrơi tơhan rơka – tơhan djai pơsăn drơi jăn.

 

Tui anun, anung gơnam nua `u 400.000 prăk jao kơ [ing Am^ Việt Nam sông kơtang glăk tu\ mă tơlơi gum djru mơng Kơnuk kơna r^m blan; tơhan rơka rơkac\, [ing mơnuih glăk tu\ tu\ mă hơdră djru kar hăng tơhan rơka [u dưi mă bruă yua kơ rơwen rơwo, ruă kă mơng 81% pơ glông; mơnuih djru hơkru\ djơ\ jrao hret [u hơmâo pran mă bruă mơng 81% pơ glông.

 

Anung gơnam [ơk nua `u 200.000 prăk djru brơi [ing mơnuih djru hơkru\; mơnuih djru pơklaih rơngai lo\n ia djơ\ jrao hret; [ing mơnuih amăng sang ano\ tơhan rơka rơkac\, [ing kơnung djuai tơdah sang ano\ tơhan rơka [u do\ am^ ama adơi ayong.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: