Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

VOV4.Jarai - Dêh ]ar Indonesia phrâo lăi pơto\ng amra pơkra mă pô vaccine Covid-19 kiăng djơ\ hăng jrao pioh pơgang amăng lo\n ia.

 

Amăng sa mông jơnum hăng mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, mơnuih ba ako# gru\p kơsem min kơ Covid-19 lo\n ia anai brơi thâo, vaccine Covid-19 amra yua kơ Indonesia pơkra mơng lo\n ia pô pioh kơ bruă pơgang ba mơnuih [ôn sang pô.

 

Khua Anom kơsem min hăng pơplih phrâo Covid-19, ơi Ali Ghufron Mukti brơi thâo, Indonesia kiăng djop tơlơi yua vaccine mơng pô yua kơ bơngot bruă pơpha hyu vaccine đơ đam ro\ng lo\n tơnah yua kơ dêh ]ar ta] rơngiao pơkra amra [u dưm kơnar./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: