Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

 

VOV4.Jarai - Gong gai tơring ]ar Tong krah Kalimantan – tơring ]ar prong tal 3 [ơi dêh ]ar Indonesia – phrâo pơtrun tơlơi phiăn jec\ amec\ tơdơi kơ [uh 700 anih apui [ong glai [ơi tơring ]ar anai. Tơlơi phiăn jec\ dưi mă yua mơng lơ 1/7 laih anun amra sui truh lơ 28/9.

 

Anai le\ mrô pơhu\i kơtang blung a kiăng pơđ^ tui bruă hyu tir, prah apui [ong glai ta`. Tơlơi phiăn jec\ amec\ [ơi tơring ]ar Tong krah Kalimantan hơmâo ba tơbiă amăng hrơi mông Indonesia tơdu trun bruă wai lăng sa, dua blah glai rưng nhiệt đới [ơi ro\ng lo\n tơnah. Prăk brơi kơ tơhan prah apui [ong glai [ơi Indonesia ăt hro\ trun mơn yua klin Covid-19 ngă.

 

Siu H’Mai: Pơblang 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: