Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

 

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh ]ar Iran ơi Hassan Rouhani lơ 20/1 iâu pơthưr gong gai pơ\ anăp mơng Mi pơwo\t glăi tơlơi pơkôl put ayuh thun 2015 hăng lui h^ hơdôm tơlơi bơtơhmal pioh kơ dêh ]ar Iran. Pơhiăp amăng go\ng phun pơdah ru\p, Khua mir sir ơi Rouhani lăi le\, bôh lông ră anai glăk gah dêh ]ar Mi. Tơdah pơwot glăi tơlơi pơkôl put ayuh thun 2015, Iran ăt amra pơpu\ abih bang mơn hơdôm tơlơi pơkôl mơng pô amăng tơlơi [ua\n. Ơi Joe Biden, pô đ^ apăn bruă lom lơ 20/1 brơi thâo, amra mut glăi amăng tơlơi pơkôl put ayuh hăng Iran tơdah dêh ]ar anai ngă tui tơpă dong hơdôm bôh yôm amăng tơlơi pơkôl. Tơlơi [u mơ-ak kơplah wah dêh ]ar Mi hăng Iran hmâo kơtang đ^ yap mơng thun 2018, lom Khua mir sir ơi Donald Trump hơngah lui tơlơi pơkôl put ayuh hơplah wah Iran hăng gru\p P5+1./. 

 

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương