Hing ang amăng hrơi: 25/5/2020

 

 

VOV4.Jarai - Amăng rơwang hrơi tơjuh rơgao, Jơnum lok 9, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 14 sit nik pơphun [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội hăng jơnum lăng nao rai amăng tivi 1/2 tal jơnum kiăng pơhlôm hơdră pơgăn klin Covid-19.

 

Krăp lăng mông jơnum, mơnuih [on sang đăo gơnang kơ tơlơi git gai, c\râo bruă mơng Ping gah, Kơnuk kơna amăng bruă pơjing, pơplih phrâo Ping gah, biă `u le\ bruă ruah mơnuih ngă khua. Rơngiao kơ anun, lu mơnuih [on sang lăng yôm biă mă kơ klin Covid-19, hăng mrô prăk djru 62 rơbâo klai prăk mơng Kơnuk kơna amăng [rư\ hơmâo gum djru ta` kơ mơnuih [on sang.

 

Pơphun tơdơi kơ mông Jơnum Ping gah tal 12 phrâo pơđut, mơnuih [on sang lăng yôm biă mă tơlơi ba glăi mơng mông jơnum, laih anun lăi, mông jơnum hơmâo sem lăng hăng pơsit hơdră ruah mơnuih ngă Khua apăn bruă Ping gah tal 13, anai le\ tơlơi mơ\ tui hăng Khua git gai Ping gah, Khua mir sir dêh ]ar ơi Nguyễn Phú Trọng lăi le\ tơlơi yôm hloh samơ\ tơnap ngă biă mă. Mơnuih [on sang ơi Lưu Văn An, do\ [ơi kuâ|n Cầu Giấy, Hà Nội brơi thâo:

       

“Kiăng ruah mơnuih mă bruă hơmâo tơlơi pơmin, rơgơi mơbruă amăng Ping gah dêh ]ar le\ [ing ta kiăng ngă klă bruă ruah, dưm dăp mơnuih ngă khua, amăng anun kho\m kiăo tui tơlơi lăng su\ mơng mơnuih [on sang.

 

Kiăng dưi ngă tui anun le\ [ing ta kho\m ngă mơdưh pran jua khăp kơ lon ia amăng rim c\ô mơnuih, tơlơi djru bruă klă hiam amăng mơnuih [on sang. {ing ta kho\m pơhmư\, lăi glăi tơlơi pơgôp hiăp mơng mơnuih [on sang.

 

 

Mơnuih [on sang hăng anom bruă ping gah yơh thâo rơđah mơnuih ping gah anun le\ mơnuih hiư\m `u? Anun yơh hơdră [ing ta dưi ruah mă, pơsit djơ\ tơlơi pơmin pran jua hăng tơlơi rơgơi mơng rim c\ô khua”.

 

Pơdah pran jua đăo gơnang kơ khua mua, tơlơi git gai klă mơng Ping gah, Kơnuk kơna amăng bruă pơjing, pơplih ming hơdră ngă bruă Ping gah, anom bruă kơđi ]ar kơjăp, pơtrut đ^ tơlơi wai lăng, biă `u le\ amăng bruă ruah mơnuih ngă khua, pơgang pơgăn tơlơi hưp ham [ong kông ngăn. Mơnuih [onsang Bùi Quang Giang, plơi prong Hải Dương, tơring ]ar Hải Dương rơkâo đ^:

 

“Hăng bruă pơplih ming Ping gah yôm hloh le\ ăt [ơi pô ngă khua mơn. {ing `u le\ khua mua nao hlâo hla tui Wa Hồ, {ing gơmơi bơngơ\t biă mă le\ hrăm tui Ping gah le\ hrăm tui tơlơi pơmin pran jua ngă bruă hiam mơ\ tui ră anai le\ ping gah glăk pơgang tơlơi hưp ham [ong kông ngăn, ngă kơ [ing khua kho\m ba jơlan ngă bruă klă laih anun [ing gơmơi tu\ ư biă mă kơ hơdră pơgang hưp ham [ong kông ngăn.

 

Tơlơi yôm hloh le\ pơtrut đ^ bruă pơgang hưp ham [ong kông ngăn kiăng abih bang mơnuih ngă bruă kơnuk kơna lêng hơmâo tơlơi pơmin hiam, kiăng ană plơi pla đăo gơnang”.

 

Kơ bruă pơgăn klin Covid-19 ăt hơmâo lu mơnuih [on sang lăng yôm mơn kơ tơlơi git gai mơng Ping gah, bruă git gai c\râo bruă mơng Kơnuk kơna hơmâo lu hơdră ngă hơđong tơlơi hơdip mơng neh met wa hăng hmao tlôn pơtrun hră djru kơ anom bơwih [ong hăng mơnuih [on sang bơbec\ yua klin kheng.

 

Biă mă `u, lơ\m prăk djru 62 rơbâo klai prăk mơng Kơnuk kơna hơmâo pok pơhai mă yua hăng ba djru ta` kơ mơnuih [on sang. Mơnuih [on sang Nguyễn Trọng Khu, do\ [ơi să Nhân Thịnh, tơring glông Lý Nhân, Hà Nam pơgôp tơlơi pơhiăp:

 

“Amăng mông hơmâo klin prong covid-19, Ping gah, Kơnuk kơna ngă bruă djơ\ biă. Tơdah [u djơ\ le\ mơnuih [on sang Việt Nam amra glăm ba tơlơi truh anai kơtang biă. Mơng blung a laih Ping gah, Kơnuk kơna, ling tơhan kông ang yơh pô phun `u wai pơgang mơnuih [on sang pơgăn klin covid-19. Bơ kâo, kâo bơni biă mă yơh, 3 blan kâo hơmâo mă 1 klăk 500 rơbâo prăk, djru blơi gơnam [ong huă, plai [iă tơnap [ơi anăp tơlơi truh”.

       

Pioh mông đing naop bruă brơi prăk kơ hơdôm ring bruă dong hnưh [ơi hơdôm boh să plơi pla phrâo, mơnuih [on sang Nguyễn Nam Phương, plơi prong Bà Rịa, tơring ]ar Bà Rịa – Vũng Tàu rơkâo đ^:

 

“ Kơ bruă man pơdong plơi pla phrâo, hơmâo lu plơi pla samơ\ tơring ]ar c\uk pơkra anih plơi pla do\. Tơdah anih plơi pla do\ le\ hơmâo jơlan nao rai, hơmâo man pơdong anih anom. Prăk tuh pơ alin man pơdong kual plơi pla lu biă mă. Yua hnun, hơdôm boh tơring glông iâu pơthưr anom bơwih [ong djru. Rơkâo Kơnuk kơna sem lăng, pơhrua nao amăng Tơlơi phiăn sang do\, kiăng anom bơwih [ong tuh pơ alin pơ kual plơi pla, [on lan”.

       

Jing anom bruă c\ơkă tơlơi pơgôp hiăp, rơkâo đ^ mơng mơnuih [on sang, Kơ-iăng khua Jơnum min wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam ơi Ngô Sách Thực brơi thâo: hơdôm tơlơi hơmâo mơnuih [on sang hăng Jơnum min wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam rơkâo đ^ amăng lu mông Jơnum khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar samơ\ truh ră anai ăt aka [u hơmâo khua mua, anom apăn bruă pơsir brơi ôh.

 

Yôm hloh le\ ano\ klă amăng bruă khăm, pơjrao tơlơi ruă pơ sang ia jrao tơring glông, să; sa, dua tơlơi aka [u djơ\ amăng bruă wai lăng lon tơnah; kơ bruă pơgăn mơnuih ngă soh, biă mă `u [ing hơmâo tơlơi soh pơdjai mơnuih, kơplong mă [ing c\ơđai, [ing s^ mơdrô, yua jrao ma tuý; kơ bruă hơdư\ tơlơi truh rơbuh rơbec\ pơjrom rơdêh, hơdră kiăng huăi dun jơlan nao rai, hơ[ak jrak ayuh hyiăng [ơi hơdôm boh [on prong. Lăi glăi kơ tơlơi anai, ơi Ngô Sách Thực pơsit:

 

“Yua hơget ăt do\ mơn tơlơi anai? Năng ai `u lơ\m git gai pơsir tơlơi anai, tal anai tơdu laih pơ anai samơ\ hơmâo pơ anih pơko\n, tơring ]ar pơko\n dong. Yua hnun, tơlơi rơkâo mơng Jơnum min wai lăng djop djuai ania mơnuih mơnam Việt Nam, tơlơi gơgrong bruă mơng anom pơsir bruă kiăng hơmâo hơdră pơsir abih bang. Anun le\ pơsit tơlơi gơgrong bruă mơng pô ngă khua [ơi anih juăt hơmâo tơlơi [u klă anun”.

       

{ơi anăp tơlơi ngă sat mơng klin Covid-19 [ơi rong lon tơnah, bruă Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar pơphun jơnum lăng nao rai amăng tivi hơmâo lu mơnuih [on sang tu\ ư, pơsit anai le\ tơlơi hơyak nao yôm mơng Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar amăng bruă mă yua boh thâo phrâo anăp nao Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ngă bruă hăng điện tử kiăng ta` pơplih phrâo bruă ngă hră pơ-ar, pơsit ta` hơdôm tơlơi kiăng pơsir.

 

Mơng anun pơđ^ tui tơlơi rơgơi bruă mơng [ing khua amăng bruă pơgôp hiăp laih anun lăi glăi ta` hơdôm tơlơi rơkâo đ^, tơlơi c\ang rơmang mơng mơnuih [on sang pơ mông jơnum Khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: