Hing ang amăng hrơi: 20/7/2020

 

VOV4.Jarai - {ơi mông jơnum lok 46 mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar pơphun amăng rơwang hrơi tơjuh rơgao, [ing khua pơgôp hiăp kơ hơdôm tơlơi do\ phara mơng tơlơi phiă Mơnuih mă bruă Việt Nam nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao tui hră pơkôl (pơplih pơkra phrâo).

 

Anai le\ bruă hơmâo mơnuih [on sang lăng yôm, yua bruă ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao thun blan rơgao hơmâo tơlơi tơnap biă mă. Pơcrông sai kơ Tơlơi phiăn anai, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar kiăng ngă rơđah tơlơi gơgrong bruă wai lăng bruă ba mơnuih Việt Nam nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao.

 

{ing khua kiăng pơto\ng glăi rơđah hloh kơ anom bruă kơnuk kơna yua Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar, anom bruă yua anom apăn bruă mơng Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar gơgrong bruă ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao kiăng ngă tui tơlơi pơkôl jar kmar.

 

Tui hăng [ing khua mua, kiăng ngă tui tơlơi pơkôl pơkă mơng jar kmar bơdjơ\ nao kơ bruă ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơgiao le\ kiăng jao bruă kơ Anom bruă djru hơduah e\p bruă mă gah anom bruă mơnuih mă bruă – tơhan rơkra hăng mơnuih mơnam pơphun ngă.

 

Khă hnun, hơdôm tơlơi pơgôp hiăp kiăng pơto\ng glăi kơ bruă jao kơ Anom bruă djru hơduah e\p bruă mă ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao yua dah amra huac\ prăk hăng mơnuih mă bruă mơng Kơnuk kơna laih anun bơbec\ sat kơ tơlơi pơhnô bơwih [ong mơng anom bơwih [ong huă hơmâo hră pơsit brơi.

 

Lăi glăi kơ tơlơi anai, Khua ding jum Mă bruă – Tơhan rơka hăng Mơnuih mơnam ơi Đào Ngọc Dung lăi: Anom bruă djru hơduah e\p bruă mă le\ anom bruă djru bơwih brơi mơnuih mơnam, [u djơ\ anom bruă kơnuk kơna ôh:

 

“Tơdah [u jao bruă kơ anom bruă anai, le\ ta kho\m jao glăi kơ anom bơwih [ong, mơ\ anom bơwih [ong lơ\m anun kho\m mă prăk apah mơng mơnuih mă bruă yơh. Tơdah [u jao kơ sa anom bruă kâo pơmin Khua [u thâo ngă hiư\m pă mơng dưi ba mơnuih nao mă bruă laih anun tơlơi anai glăk hơmâo ră anai, jing kâo lăi glăi tui anun.

 

{ing gơmơi ruah hơdră ngă bruă anai le\ huăi kiăng hơmâo anom bruă phrâo ôh, kơnong kơ jao bruă thim kơ arăng đôc\, anun le\ tơlơi pơ[ut brơi mơnuih mă bruă mơng anom bơwih [ong hăng anom bruă, [u hơmâo pơdong anom bruă phrâo ôh. {u hơmâo bruă anai, Anom bruă ăt ngă bruă tui hơđăp mơn”.

 

Lăng aka [u djơ\ pran ôh hăng tơlơi lăi glăi mơng Khua ding jum mă bruă – tơhan rơka hăng mơnuih mơnam, Khua c\ih pioh, Khua wai lăng Anom bruă mơng {irô Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar ơi Nguyễn Hạnh Phúc lăi le\:

 

“Wai lăng bruă dêh ]ar djru kơ Khua Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar kơ bruă anai le\ Gơnong bruă Mơnuih mă bruă – Tơhan rơka hăng Mơnuih mơnam, djru wai lăng [u djơ\ Khua anom bruă [u dưi wai lăng ôh. Bơ tơlơi Khua ding jum lăi nao anun aka [u djơ\ đơi ôh. {ing apăn bruă arăng dưi wai lăng [u djơ\ Anom bruă djru hơduah e\p bruă mă ôh. Anom bruă le\ djru hơduah e\p bruă, bơ jao thim bruă anun le\ bruă ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao hơmâo hră pơkôl”.

       

{ing khua kiăng pơkôl rơđah kơ pô hlơi nao mă bruă kơ dêh ]ar tac\ rơngiao tui hră pơkôl. Kơ tơlơi anai, Khua git gai pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar yă Nguyễn Thị Kim Ngân lăi, amăng tơlơi phiăn pô nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao tui tơlơi pơkôl, [u djơ\ [ing nao mă bruă tui hluai c\i nao, hyu c\uă sang ano\, hyu hrăm hră hăng [ing kơhnâo ăt [u hơmâo amăng tơlơi pơplih pơkra mơng tơlơi phiăn lơi:

 

“{ing ta brơi anom bơwih [ong ba mơnuih nao mă bruă pơ hơdôm boh dêh ]ar kual Trung Đông, [udah nao pơhrăm rơguăt bruă pơ Japan…abih bang lêng kiăo tui hră pơkôl. Bơ bruă rơkâo nao ngui giong anun do\ glăi mă bruă le\ [u djơ\ pô hơmâo amăng tơlơi pơplih pơkra mơng Tơlơi phiăn ôh; [udah bruă 39 c\ô mơnuih djai amăng cong-ten-ner ăt [u dong amăng tơlơi pơplih pơkra mơng tơlơi phiăn lơi. Anun le\ [u djơ\ tơlơi phiăn ôh, đuăi hyu pơ dêh ]ar arăng c\a c\ot”.

 

Hơdôm tơlơi pơgôp hiăp ăt rơkâo ngă rơđah kơ bruă pơplih mrô prăk nôp tui rim tơđar; laih dong kiăng pơkôl rơđah mrô prăk lu hloh, mrô prăk apah, ră anai Tơlơi phiăn glăk jao kơ Khua ding jum Mă bruă – Tơhan rơka hăng Mơnuih mơnam pơkôl samơ\ aka [u jing tơlơi phiăn ôh.

 

Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar lăi, anom bơwih [ong ba mơnuih nao mă bruă pơ dêh ]ar tac\ rơngiao tui hră pơkôl ngă bruă kho\m ngă lu hră pơ-ar, mơng bruă e\p anih bruă mă, pô apah mơnuih mă bruă, bơkơtuai kơ hră pơkôl mă bruă, ruah mă, pơtô brơi bruă kiăng mă, djru ngă hră pơ-ar mut nao rai pơ dêh ]ar tac\ rơngiao…laih anun kho\m ngă tui djo\p tơlơi pơkôl mơng tơlơi pohiăn Việt Nam ăt kah hăng [ơi anih ta nao mă bruă. Yua hnun, bruă apah prăk ngă bruă pơ-ar le\ kho\m hơmâo yơh, samơ\ pơhlôm mă prăk mơng [ing rơkâo mă bruă lăp djơ\, rơđah rơđông, djơ\ hăng tơlơi pơkôl jar kmar.

            Lại Hoa – VOV1

 

 

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: