Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 20/1, Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang đơ đam dêh c\ar dêh c\ar Khac\ tal XIII pơphun jơnum lok 25 kiăng kơ sem lăng sa, dua c\răn tơlơi phiăn hăng pơplih pơkra tơlơi phiăn. Jơlan hơdră bruă mă amăng jơnum hơmâo bruă sem lăng c\răn tơlơi phiăn pơplih pơkra glăi hăng Tơlơi phiăn pơgang klin kman [ơi hlô mơnong laih dong Tơlơi phiăn phak prăk lơ\m ngă soh, kah hăng c\răn tơlơi phiăn pơplih, pơhrua hăng Tơlơi phiăn pơhlôm rơnuk rơnua brơi mơnuih mă bruă hăng Tơlơi phiăn pơtô hrăm.

Amăng 3 hrơi pơphun jơnum, [ing khua mua amra pơc\rông sai tong ten c\răn tơlơi phiăn wai pơgang kual ia rơs^, c\răn tơlơi phiăn pơtô tơlơi hơdip rơnôm amăng sang ano\. Laih dong, [ing khua mua ăt sem lăng c\răn tơlơi pơsit kơ bruă ako\ pơjing sa Anom bruă phat kơđi bơdjơ\ nao ngăn drăp [ơi Bắc Kinh hăng lu tơlơi lăi pơthâo pơko\n, amăng anun hơmâo tơlơi lăi pơthâo kơ bruă c\ih glăi hăng pel e\p mơng Jơnum min hơdôm bruă c\ih pơkra tơlơi phiăn mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar amăng thun 2020.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương