Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

 

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 20/1, pơphun Jơnum tar [ar pok pơhai pơhai bruă ruah khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15 hăng Khul khua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang bruă 2021-2026. Mông jơnum hơmâo pơphun mơng anih jơnum Diên Hồng, Sang Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar hăng 63 bit anih pơtruh nao rai lăng amăng tivi mơng hơdôm boh tơring ]ar, [on prong amăng dêh ]ar.

Khua git gai Ping gah, Khua dêh ]ar ơi Nguyễn Xuân Phúc pơhiăp [ơi mông jơnum, git gai djop gưl ping gah, anom bruă ping gah, anom pơphun bruă bơdjơ\ nao kiăng pơ[ut git gai c\râo bruă ngă tui klă bruă jao amăng mông ruah khua, kiăng mông ruah khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15 hăng ruah khul khua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang thun 2021-2026 klă hloh laih anun jing sa hrơi yôm pơphăn mơng abih bang mơnuih [on sang.

 

 

{ơi mông jơnum, [ing khua hơmâo hmư\ tơlơi pơtrun mrô 45 mơng Ding jum kơđi ]ar kơ bruă git gai ruah khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15 hăng ruah khua mua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang thun 2021-2026. Tơlơi git gai mơng Khua dêh ]ar kơ bruă ruah khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15 hăng ruah Khul khua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang thun 2021-2026. Pơtô ba bruă prăp lui ruah mơnuih ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar tal 15 hăng khua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl rơwang thun 2021-2026. Pơtô ba bruă pơphun jơnum mơnuih [on sang; pơ[uh anăn pô bơkơtưn ngă khua amăng Khul pơ ala mơnuih [on sang gưl să, plơi pla; bruă pơc\rông, pơrơ[ih nao rai, pơ[uh mơnuih tơbiă anăn ngă khua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar, khua mua pơ ala mơnuih [on sang djop gưl amăng bruă ruah pơhrua tui.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương