Hing ang amăng hrơi: 1/12/2020

VOV4.Jarai-Khua dêh ]ar Đức, yă Angela Merkel hơngah ako\ bruă mơ\ng hơdôm kual ala ]ar, brơi djop sang jưh tuai pok glăi bah amăng ]ơkă tuai, sang ano\ mơnuih [ôn hyu ngui amăng bơyan Noel, pơhu\i hlâo le\, bruă mă anai amra ngă kơ klin Covid 19 lar hyu kơtang tui.

 

Mrô mơnuih [ă klin [ơi dêh ]ar Đức hlăk lu tui yap mơ\ng sa wơ\t hrơi tơjuh hăng anai, tơlơi kom đuăi hyu ngă tui mơ\ng blan 11 ako\n tu\ yua.

 

Rơwang hrơi tơjuh hlâo kơ anai, Khua dêh ]ar Đức yă Angela Merkel hăng hơdôm ]ô khua ala ]ar tu\ ư phru glăi tơlơi kom đuăi hyu, kiăng ngă gêh gal kơ lu sang ano\ bưp nao rai pơpu\ tơdruă mơak Bơyan Noel.

 

 

Samơ\ amăng mông jơnum lăng nao rai amăng tivi mơ\ng ping gah apăn bruă, Khua dêh ]ar Angela Merkel hơngah ako\ bruă mơ\ng hơdôm boh kual ala ]ar hăng kual Yu\ dêh ]ar Đức, tu\ ư brơi djop sang jưh tuai pok bah amăng ]ơkă hơdôm sang ano\ hyu ngui bưp nao rai jơngum sang ano\.

 

Khua dêh ]ar Đức lăi le\, anai le\ hơdră ngă hu\i biă mă, boh nik `u [ơi hơdôm plơi prong pơprong hăng hơdôm kual ieo gah [ă lu biă mă.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương