Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

 

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 3/7, tơdơi kơ dưi hmâo Khua mir sir dêh ]ar Prang ruah ngă Khua dêh ]ar, Khua dêh ]ar Prang phrâo, ơi Jean Castex hăng Khua dêh ]ar hơđăp ơi Édouard Philippe hmâo pơphun jao bruă laih. Amăng mông ngă lơphet jao bruă, Khua dêh ]ar hơđăp ơi Édouard Philippe  mơ-^t tơlơi hơ-ư\] hmưi truh pô phrâo dưi ruah ngă Khua dêh ]ar hăng pơdah pran jua đăo gơnang kơ bôh thâo mơng Jean Castex amra ngă klă bruă Khua dêh ]ar pơ\ anăp anai.

 

Lom anun, ]ơkă mă bruă phrâo, ơi Jean Castex iâu pơthưr mut hrom lo\n ia, gum hrom kơdo\ng glăi hơdôm tơlơi rung răng ră anai. Bruă mă [ơi anăp le\ tơnap biă lơ\m khom ngă brơi lo\n ia Prang yak rơgao tơlơi rung răng gah bruă ia jrao, tơlơi [u hơđong bruă bơwih [ong hăng mơnuih mơnam yua kơ klin Covid-19 ba truh ră anai, hrom hăng anun hơdôm tơlơi pơplih phrâo glăk do# tơrơyơl akă giong./.

 

Siu H’Prăk: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: