Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - Giăm hrơi đ^ ngă khua, Khua mir sir phrâo dêh ]ar Mi ơi Joe Biden hăng Kơ-iăng khua mir sir yă Kamala Harris mơmot tom brơi lơ 19/1 nao pơhmư\ mông ngă lơphet hơu\ kơ [ing djai yua klin Covid-19. Tơlơi hơu\ kơ [ing djai hơmâo pơphun [ơi Jơnum min đ^ ngă khua mir sir [ơi Tơdron lăk dêh ]ar, plơi prong jưh jom Washington. 400 apui kơđen hơmâo tu\i rơđah jum jar dơnao ia pơc\rang tơphă [ơi anăp Gong kut Lincoln hơdor kơ rơbêh 400 rơbâo c\ô mơnuih Mi djai yua klin Covid-19 ngă. Khua mir sir phrâo ơi Joe Biden hăng Kơ-iăng khua mir sir phrâo yă Kamala Harris amra sit nik đ^ ngă khua amăng mlăm lơ 20/1 (tui mông dêh ]ar ta). 25.000 c\ô tơhan hơmâo jao do\ gak [ơi plơi prong jưh jom Washington kiăng hrơi đ^ apăn bruă mơng Khua mir sir hăng Kơ-iăng khua mir sir rơnuk rơnua.

Siu H’ Mai: Pô pơblang 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương