Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai - Khua mir sir Mi ơi Donald Trump lơ 2/6 hơmâo mông pơhiăp telephôn jak iâu Khua dêh c\ar India ơi Narenda Modi nao pơ dêh c\ar Mi jơnum hro\m hăng Khua mua hơdôm boh dêh c\ar pơdrong asah (G7).

 

Ơi Trump pơdah pran jua c\ang rơmang hơmâo wo\t dêh c\ar pơko\n nao jơnum hro\m hăng grup G7, amăng anun hơmâo dêh c\ar India.

 

Lơ\m anun, Khua dêh c\ar India ơi Modi brơi thâo bruă jak iâu hơdôm dêh c\ar pơko\n nao jơnum hro\m amra djru pơsir h^ hơdôm tơlơi rung răng amăng jar kơmar tơdơi kơ abih kman Covid-19.

 

Amăng mông pơhiăp telephôn sui 40 mơnit, Khua mua dêh c\ar Mi – India ăt pơc\rông sai lu bruă ngă rung răng pơko\n dong anun le\ kơđi [ơi kual giăm guai kơplah wah dêh c\ar India – Khac\ laih dong pơplih glăi bruă mă amăng Anom bruă ia jrao ro\ng lo\n tơnah.

 

Khua mir sir Mi c\ang rơmang amra dưi pơphun jơnum amăng blan 9 [udah tơdơi kơ anun, laih dong jak iâu hơdôm boh dêh c\ar nao jơnum hro\m anun le\ dêh c\ar Australia, Nga, Hàn Quốc hăng India.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: