Hing ang amăng hrơi: 26/10/2020

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Kontum phrâo hmâo hră pơ-ar mơ-^t kơ hơdôm gơnong bruă, gru\p, gơnong bruă, anom bruă gah tơring ]ar; Jơnum min hơdôm bôh tơring glông, plơi prong; anom bruă git gai Jơlan hơdră pơkă mơng lo\n ia pơdo\ng plơi pla phrâo mơng tơring ]ar kơ bruă kơtưn pok pơhai bruă mă, ngă giong tơhnal pơkă pơdo\ng plơi pla phrâo thun 2020.

 

Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar rơkâo Jơnum min m[s tơring glông Kon Plông ta` ngă giong hơdôm tơhnal pơkă, prăp lui hăng ngă giong hră pơ-ar pơsit, tu\ yap să Măng Cành djơ\ hăng plơi pla phrâo tui tơlơi pơkă, pơhlôm kơ]a\o bruă ba tơbiă.

 

Hăng hơdôm bôh să Đak Na mơng tơring glông Tu Mrông, Mường Hoong hăng Ngọc Linh mơng tơring glông Đak Glei, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar rơkâo Jơnum min mơnuih [ôn sang hơdôm bôh tơring glông Tu\ Mrô hăng Đak Glei kiăng đing nao pel e\p hăng jơlan gah pơsir rơđah rơđông kiăng hrưn đ^ truh rơnu] thun 2020 [u do# să, do# gah yu\ kơ 10 tơhnal pơkă ba tơbiă./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương