Hing ang amăng hrơi: 15/7/2020

VOV4.Jarai - Tlam lơ 14/7, Jơnum min mơnuih [ôn sang plơi prong Kontum, tơrinh ]ar Kontum pơphun ngă Lơphet lăi pơthâo plơi tuai ]ua\ ngui plơi Kon Kơ Tu, gah să Đak Rơ Wa gah Ngo\ plơi prong Kontum. Plơi ră anai hmâo 140 bôh sang ano# mơnuih [ôn sang hăng rơbêh kơ 700 ]ô mơnuih.

Hăng ano# gal giăm hăng ia krông Đak Bla klă hiam, mơnuih [ôn sang do# djă pioh lu gru hiam gah phiăn ngă yang, jơnum ngui, phiăn juăt amăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi… anun dong mơng sui mơnuih [ôn sang Kon Kơ Tu hmâo ]ơkă laih lu gru\p mơnuih amăng lo\n ia ta hăng dêh ]ar nao ]ua\ ngui.

 

{rô djơ\ mông ngă Lơphet lăi pơthâo plơi tuai ]ua\ ngui Kon Kơ Tu, Jơnum min mơnuih [ôn sang plơi prong Kontum, tơrinh ]ar Kontum pơphun Jơnum ngui gru grua băn ao hăng tơlơi gum hrom mơng 36 ]ô mơnuih thâo phiăn đưm rai mơng hơdôm să, phường amăng plơi prong; lăi pơthâo glông hơdră homestay kơ tuai ]uă ngui mơng mơnuih [ôn sang plơi Kon Kơ Tu hrom hăng sa dua mơta gơnam tam anih anom ]uă lăng ano# pha ra mơng djuai ania Bahnar./.  

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: