Hing ang amăng hrơi: 29/6/2020

VOV4.Jarai-Ngă tui kơ]ăo bruă djă pioh hăng pơđ^ kyar gru grua đưm djop djuai ania [iă [ơi tơring ]ar Kontum, dơ\ng mơ\ng thun 2017 truh ră anai, jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar anai djru 2 klai 200 klăk prăk brơi kơ Anom bruă djuai ania tơring ]ar ngă tui bruă djă pioh gru grua đưm kơdrưh ang.

 

Mơ\ng anun, lu bruă mă đưm kah hăng tơnă tơpai ]eh, đ^ tơpai ]eh, mơ`am rơ-i ]ơkua, mơ`am mrai….dưi djă pioh hăng pơđ^ kyar.

 

Laih pok pơhai, truh ră anai, anom bruă djuai ania djă pioh 9 [ăng, đĩa tơlơi pơhiăp pơtô kơ bruă djă pioh 9 bruă mă đưm mơ`am mrai, mơ`am rơ-i ]ơkua, tơnă tơpai ]eh, pơkra hrăo, pơkra gông bro#, tul ]ing, trah tơmeh, [oh pơkra gơnam rup kyâo, pơkra song nan, ngă rup trah, man go\ lo\n; laih dơ\ng djru kơ bruă mơ`am mrai kơ djuai ania Rơmâm hăng djuai ania Hrê hu\i rơngiă h^.

 

Rơđah biă mă `u, pơphun lu anih pơtô bruă rơwơi mơ`am kơ lu sang ano\ djuai ania Rơmâm, Hrê, [ơk brơi 350 không mrai kơ sang ano\ pioh djă pioh hăng ngă bruă ngaih mrai mơ`am eng ao đưm.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương