Hing ang amăng hrơi: 27/6/2020

VOV4.Jarai-Kơ-iăng Khua dêh ]ar ơi Trịnh Đình Dũng phrâo k^ hră pơsit Kơ]ăo bruă pơđ^ kyar ngă hmua rơgoh hnong hnăi mơ\ng thun 2020-2030.

 

Bruă phun anăp nao mơ\ng kơ]ăo bruă anai le\ ngă hmua [u yua kmơ\k jrao lu ôh, kơnong yua kmơ\k djah djâo gơnam tam s^ mơdrô hơmâo nua yom, hơđong kjăp, je\ giăm hăng anih hơdip jum dar, ayuh hyiăng lo\n glai adai rơhuông, lir hơbit tơlơi bơwih [ong huă ngă hmua bơblih na nao, bơwih brơi kơ bruă s^ mơdrô amăng dêh ]ar hăng ta] rơngiao.

 

Gơnam mơ\ng đang hmua ngă tui hnong hnăi dưi pơsit tơhnal pơkă klă hiam amăng bruă ngă hmua amăng kual hăng jar kmar; Ba Việt Nam jing dêh ]ar hơmâo tơlơi thâo hơdră ngă hmua rơgoh dưi hmao hăng hơdôm dêh ]ar pơdrong hăng rơgơi kơhnâo [ơi ro\ng lo\n tơnah.

 

Rơđah biă `u, truh thun 2025, đơ đam ngă hmua rơgoh amra hơmâo mơ\ng 1,5-2% đơ đam ngă hmua ră anai; đơ đam ngă hmua pla pơjing dưi djop 1% pơkă hăng đơ đam ngă hmua pơjing pơjeh djuai phun kah hăng: Pơdai, a`ăm pơtam, rơtă rơbai, phun boh troh, ]e, tiu, kơphê, boh `ông, boh đung.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: