Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai - Truh mơguah hrơi tom brơi, mrô mơnuih [ă kman [ơi kual Mi Latin rơbêh 5 klăk c\ô laih – jing kual bơbec\ nao kơtang hloh amăng ro\ng lo\n tơnah yua kman Covid-19 ngă, dưm dưm giăm 28% mrô mơnuih [ă kman amăng ro\ng lo\n tơnah.

 

Mrô mơnuih djai [ơi kual Mi Latin ăt giăm 200 rơbâo c\ô. Amăng anun Braxin le\ dêh c\ar hơmâo mơnuih djai lu hloh hăng rơbêh 96 rơbâo c\ô – dêh c\ar hơmao mrô mơnuih djai lu kiăo tui tlôn dêh c\ar Mi.

 

Kman Covid-19 glăk to\ tui lar hyu kơtang [ơi sa, dua boh dêh c\ar anun le\ Mehico, Peru, Colombia hăng Arghentina hăng mrô mơnuih phrâo [ă amăng 24 mông laih rơgao le\ rơbêh 4.000 c\ô mơnuih [ơi r^m boh dêh c\ar anai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: