Hing ang amăng hrơi: 13/1/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3 tăp năng kơtang truh mrô 4

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 - 15 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3 tăp năng kơtang truh mrô 4

Ayuh hyiăng tơhrơi:                      25- 27 đô| C;

Ayuh hyiăng mlăm:  13 – 15 đô| C; kual gah ngo\  17 – 19 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, mơguah rơ-ot, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi tơring glông gah ngo\.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3 tăp năng kơtang truh mrô 4

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 - 16 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-ot  tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3 tăp năng truh mrô 4.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 14 - 16 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă kơnam truh kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, mơguah rơ-ot  tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3 tăp năng truh mrô 4.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20– 22 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13 – 15 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 11 – 13 đô| C

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương