Hing ang amăng hrơi: 25/12/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 - 29 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă gơnam, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Mơng 27– 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 19 - 21 đô| C; gah C|eoreo 21 – 23 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Dak Lak

Gơnam pơplih, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 -28 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19- 21 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnam pơplih, mlăm [u hơmâo hơjan ôh, tơhrơi adai pơ-iă,  tlam mơmot hơmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ jua mrô 2, 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 19 - 21 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 18– 20 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 15– 17 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương