Hing ang amăng hrơi: 26/12/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

{iă kơnam truh hơmâo kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28– 30 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

{iă kơnam truh hơmâo kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:                      27- 29 đô| C;

Ayuh hyiăng mlăm:  19 – 21 đô| C; kual gah ngo\  21 – 23 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

{iă kơnam truh hơmâo kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27– 29 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 20 - 22 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

{iă kơnam truh hơmâo kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 - 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

{iă kơnam truh hơmâo kơnam bơblih, mlam [u hơmâo hơjan, tơhrơi pơđiă, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih.

Angin pưh jua kơtang mrô 2 mrô 3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26– 28 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20– 22 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 18 – 20 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 15 – 17 đô| C

 

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương