Hing ang amăng hrơi: 12/1/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, mơguah rơ-o\t, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25- 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15– 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, mơguah rơ-o\t, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 18– 20 đô| C; Gah C|eoreo 25 -27 đô C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 15 - 17 C; gah C|eoreo 19 - 21 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, mơguah rơ-o\t, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 16– 18 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 26đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 15- 17 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi sa dua bit anih.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20 – 22 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 14– 16 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 11 – 13 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương