Hing ang amăng hrơi: 15/1/2021

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 - 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13– 15 đô| C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi:  25 -27 đô C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 13 - 15 C; gah C|eoreo 17 - 19 đô| C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t hơmâo hơjan raih daih [ơi hơdôm tơring glông gah Ngo\.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25 – 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 14– 16 đô| C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t [u hơmâo hơjan.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3

Ayuh hyiăng tơhrơi: 25– 27 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 13– 15 đô| C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmo\t [u hơmâo hơjan.

Ang^n pưh mơng ngo\ hăng jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 24 – 26 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 20 – 22 đô| C

Ayuh hyiăng mlăm: 12– 14 đô| C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 9 – 11 đô| C

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương