Hing ang amăng hrơi: 29/12/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

{ia\ gơnăm truh kơ gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 16 – 18 đo# C; gah }eoreo 19 – 21 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 –19 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 16 – 18 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih, mlăm [u hmâo hơjan, tơhrơi adai pơ-iă, ]ơtlăm mơmot hmâo hơjan [ơi sa dua bit anih.

Angin pưh mơng ngo\ nao gah ngo\ pơngo\ kơtang mơng 2 - 3 wot.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 22 – 24 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 13 – 15 đo# C

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương