Hing ang amăng hrơi: 5/6/2020

VOV4.Jarai-Hrơi blan rơgao, amăng tơring ]ar Lâm Đồng, lu hơdră ]em rông bơbe] yua mơ\ng klin ngă, samơ\ lăng abih bang mơ\ng thun 2015-2020, gơnam s^ mơdrô mơ\ng bruă ]em rông hlô mơnong ăt đ^ na nao, lu mơta, boh tu\ yua hiam klă tui, mrô pơjeh phrâo, djuai hlô mơnong rông klă ba bơblih tu\ yua biă mă.

 

Lâm Đồng bơblih pơjeh djuai hlô mơnong rông phrâo soh

 

Rơđah biă mă `u un djuai ba rông hơmâo 95%, rơmô prong giu djuai Zebu 75%; djuai rơmô djet ia tơsâo 36%, mơnong rơmô đ^ tui 35%, mơnong akan ia rơ-ơ\ đ^ tui 25%, hruh hlăt suai mrai đ^ tui 150%.

 

Yua kơ anun, bruă ]em rông [ơi Lâm Đồng đ^ tui rơgao tơhnal pơkă 14%, hnong pơhrui glăi kơ mơnuih ]em rông jai hrơi đ^ tui.

 

Biă mă `u, bruă ]em rông Lâm Đồng glăk bơblih tui [ơ [rư\ mơ\ng hơdră ]em rông anet, [iă pok prong tui, ngă đang war blôk prong, đang hmua prong dưm truă măi mok boh thâo ia rơgơi amăng bruă ]em rông.

 

Truh ră anai, Lâm Đồng hơmâo 250 blah đang ngă war ]em rông hlô mơnong, đ^ tui 50% pơkă hăng thun 2015.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: