Hing ang amăng hrơi: 27/5/2020

 

VOV4.Jarai-Tơring ]ar Lâm Đồng ră anai hơmâo năng ai 14 rơbâo 500 boh sang ano\ pla phun kơbuă, rông hlăt hăng giăm8 rơbâo 300 hektar, dưm dưm hăng 70% đơ đam lo\n pla phun kơbuă amăng dêh ]ar.

 

Thun blan rơgao, yua bơbe] djơ\ mơ\ng klin Covid 19 ngă, lu sang ano\ rông hlăt suaih mrai [ơi tơring ]ar Lâm Đồng bưp lu tơlơi tơnap tap yua nua s^ hruh hlăt suai mrai trun nua hăng lu sang bruă pơdơi mă bruă [u hơmâo pô blơi.

 

{ơi anăp kơ tal klin Covid 19 ngă, hăng 5 ar lo\n hmua pla phun kơbuă, sang ano\ amai Nguyễn Thị Hoa do\ pơ să Dă Rsal, tơring glông Dam Rông, tơring ]ar Lâm Đồng rông na nao mơ\ng 2-3 boh hip dưm boh hlăt, hruh hlăt, juăt pơhrui glăi kơmlai truh 15 klăk prăk tơdơi kơ ha mơkrah blan đô].

 

 

Samơ\ hrơi blan giăm anai, nua hruh hlăt trun ngă kơ sang ano\ gơ`u [u hơmâo prăk pơhrui glăi:

 

 

‘’Ako\ thun kâo rông hăng s^ mơdrô hơmâo 160 rơbâo prăk sa kg hruh hlăt, ră anai nua do\ glaiư 90 rơbâo prăk đô], tăp năng trun do\ 80 rơbâo prăk, anun kâo ăt pơtah hơtai mơ\n  [u gưt rông dơ\ng tah.

 

Tơdah [u rông hlăt ôh,koh lui phun kơbuă ăt hơ-ơi mơ\n, tơdah ta blơi mă hla phun kơbuă arăng jai kraih lup kơtang’’.

 

 

Mơnuih rông hlăt suai mrai bưp tơlơi tơnap yua hruh hlăt trun nua

 

Kah hăng anun mơ\n, ơi Nguyễn Văn Quang, do\ pơ tơring kual Đinh Văn, tơring glông Lâm Hà, ăt [u hơmâo prăk pơhrui glăi dơ\ng tah hăng bruă pla phun kơbuă rông hlăt suai mrai:

 

‘’Tal anai kơnong djop prăk blơi kmơ\k pruai, prăk apah mă bruă le\ [u djop ôh. Sit mơ\n hơmâo phun kơbuă kah ta mơ\ng rông hlăt mrai, [ơi ano\ [u kiăng rông dơ\ng tah.

 

Yua dah prăk blơi ană hlăt hăng kmơ\k pruai, hrơi mă bruă, abih mơtam [u hơmâo kơmlai ôh’’.

 

 

Yă Nguyễn Thị Hương sa ]ô pô sang rông hlăt suai mrai, s^ ană hlăt pioh rông hăng hyu blơi hruh hlăt [ơi tơring glông Lâm Hà lăi:

 

{u djơ\ kơnong hơjăn sang [ing rông hlăt đô] ôh tơnap tap, lu sang ano\ blơi hruh hlăt ăt pơdơi mă bruă hyu blơi mơ\n, yua djop sang bruă bơwih [ong s^ mơdrô pơprong gơ`u [u hơmâo anih ba nao s^ mơdrô pơ dêh ]ar ta] rơngiao ôh:

 

‘’Kơnong hơdôm hruh ană hlăt anai hrơi tal 4 laih aka [u dưi s^ mơdrô ôh, mơnuih [on sang tơnap biă mă, sang s^ mơdrô blơi hruh hlăt aka dưi s^ mơ\n gơnam gơ`u anun yơh mơnuih [on sang tơnap, truh sang s^ mơdrô blơi dơ\ng 3 hrơi, jing djop 7 hrơi, [u pơmut nao amăng atông anih ngă rơ-ot hă hlăt djai abih.

 

Nua hruh hlăt trun ră anai pap mơ\n mơnuih ngă hmua samơ\ ră anai anih rông ană hlăt ăt khom krư\ bah amăng yua [u hơmâo prăk yua’’.

 

Hruh hlăt s^ tơnap h^ yua klin Covid 19 ngă

 

Ơi Phạm Phi Long, Khua anom bruă wai lăng ]em rông hlô mơnong-pơjrao hlâo mơ\ng hăng akan hơdang tơring ]ar Lâm Đồng lăi lui hlâo: Tơdah nua hruh hlăt ăt trun tui anai le\ mơnuih rông hlăt khom pơhro\ mrô hlăt rông, laih dơ\ng khom lui h^ đang phun kơbuă tha laih hăng pơkom lui tơdu\ phrâo:

 

‘’Yua anih s^ mơdrô pơ dêh ]ar India aka [u dưi pok bah amăng ôh hu\i klin kheng Covid 19, ngă kơ mơnuih pla phun boh kơbuă, rông hlăt mrai bưp tơlơi tơnap tap amăng bruă s^ mơdrô gơnam tam.

 

Samơ\ [ing gơmơi ăt pơtă lui hlâo ră anai mơnuih [on sang pla phun kơbuă hăng rông hlăt suai mrai tui hơdră ngă hơđong, hơmâo anih blơi hruh hlăt’’.

 

Phun kơbuă le\ sa amăng 6 mơta phun pla lu [ơi tơring ]ar Lâm Đồng, ngă hrom  gơnam s^ mơdrô hơmâo nua amăng ro\ng lo\n tơnah.

 

Ăt gir run găn rơgao h^ tơlơi lông lăng tơnap tap, mơnuih pla phun kơbuă rông hlăt suai mrai hăng sang s^ mơdrô suai hlăt [ơi tơring ]ar kiăng hơmâo tơlơi djru hrom ta` hăng hmao kru pơsir tơlơi tơnap tap.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: