Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Lâm Đồng hmâo ba tơbiă laih tơlơi pơsit mă pơhrui glăi 30.000 ektar  lo\n dlai mơng 196 rơwang bruă apah dlai, lo\n dlai [u ba glăi bôh tu\ yua. Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi mơng Gơnong bruă đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan tơring ]ar Lâm Đồng, ră anai tơring ]ar hmâo 328 rơwang bruă mơng 313 bôh anom bơwih [ong dưi hmâo gong gai jao rơbêh kơ 53.000 ektar bơdjơ\ nao truh dlai klô hăng lo\n dlai.

Khă hnun hai, lu rơwang bruă tơdơi kơ dưi hmâo Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar pơsit [u hmâo pok pơhai [udah pok pơhai [u djơ\ tơlơi pơkă ngă dlai răm rai [udah phă h^ mă tu\ lo\n, samơ\ [u hmâo jơlan gah pơgăn. Kiăng pơplih pơkra tơlơi anai, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Lâm Đồng hmâo pơsit pơhrui glăi 196 rơwang bruă hăng abih bang lo\n prong 30.000 ektar. Hrom hăng anun, tơring ]ar Lâm Đồng hmâo bơtơhmal 116 bôh anom bơwih [ong, rơkâo pơ ala glăi ano# răm rai dlai klô yua pioh rơngiă dlai, mă yua dlai [u djơ\ phiăn, hăng abih bang mrô prăk 311 klai prăk./. 

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương