Hing ang amăng hrơi: 20/6/2020

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ bơbe] djơ\ sui hrơi mơ\ng klin Covid 19 ngă, anih s^ mơdrô a`ăm pơtam, bơnga [ơi Lâm Đồng hơmâo tơhnal pơphun glăi ]ang rơmang laih.

 

 

Lu sang ano\ ngă hmua pla a`ăm hok mơak yua dah a`ăm, bơnga ba s^ mơdrô arăng blơi abih laih anun hơmâo nua mơ\n. Nua s^ a`ăm [ơi Đà Lạt hlăk đ^ tui, a`ăm aka truh hrơi pe\ ôh, hơmâo mơnuih s^ mơdrô nao rơkâo blơi hlâo laih.

 

{u kơnong a`ăm pơtam mơtah đô] ôh hơmâo nua, wơ\t bơnga [ơi Đà Lạt ăt đ^ nua mơ\n. Samơ\ mơnuih pla bơnga [u mơak [iă le\ yua kơ hlăt pơ]ram, arong ngă sat, bơnga pe\ ba s^ hro\ lu biă mă.

 

Tui hăng Gơnong bruă wai lăng tuh tia pơkra pơjing hăng s^ mơdrô Lâm Đồng dơ\ng mơ\ng rơnu] blan 4 truh ră anai, tơlơi pơhing s^ mơdrô bơnga hơmâo bơblih klă [iă laih, 5 blan ako\ thun, anom bruă pla bơnga glăk bơblih klă tui, samơ\ khom rơngiă mơ\ng 6-12 blan kah mơ\ng hơkru\ glăi.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: