Hing ang amăng hrơi: 26/7/2020

VOV4.Jarai - Djuai ania Hơdang [ơi plơi KonKlôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum do# djă pioh lu tơlơi phiăn ngă yang tui phiăn juăt đưm.

 

Anun le\ phiăn ngă yang ]ơnang ia, phiăn ngă yang mơ-ak huă asơi hle, phiăn ngă yang đ^ sang rông…

 

Amăng rim tơlơi ngă yang anun [u dưi kơ[ah ]ing hơgor ôh hăng hơdôm tơlơi adôh suang, tơlơi yun suang tui phiăn juăt djuai ania Hơdang.

           

Nghệ nhân Ưu tú Y Khar [ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum brơi thâo: Dong mơng đưm, mơnuih [ôn sang amăng plơi hmâo gum hrom hyu e\p hơdôm ako# ia ]at kiăng ngă ia ]ơnang kơ plơi. Mơng ]ơnang ia anai, ană plơi pơkra đing ia anet kiăng ia rô glăi pơ\ sang.

 

Ră anai, phiăn ngă yang ăt do# djă pioh mơn, kiăng pơtă pơtăn rim mơnuih kơ phiăn juăt đưm, phiăn klă hiam mơng djuai ania.

           

Phiăn ngă yang mơ-ak ia ]ơnang dưi prăp lui to\ng ten biă, yua kơ ako# ia klă amra ba glăi tơlơi hơd^p mơda jơnap kơ djop sang, [u dju djuam, duam ruă.

 

Amăng ]ra\n ngă yang, ană plơi amra prăp lui sa drơi un [udah  mơnu\ pioh tha plơi trơ\i ako# mơnu\, tơdơi kơ anun tơdjoh trun 3 tơdjoh drah amăng ]ơnang ia, tơguan drah klai, luk dưm kơnar hăng ia ]ơnang truh kơ ia jơngeh [ơha] tha plơi amra mơ`um lông lăng, kiăng thâo krăn ia anun hiưm `u, mơng anun pơsit ia anun djop pioh yua kơ tơlơi hơd^p ană plơi mơn.

           

{ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum, phiăn ngă yang huă asơi hle ăt dưi djă pioh mơn rim thun.

Phiăn ngă yang pơphun lom pơdai phrâo yuă, ]ơhmu giong, hăng dưm amăng kơsăk. Ba pơdai glăi pơ\ atông, sang ano# amra ]uh mơnu\ hăng prăp lui ]eh tơpai pioh ngă yang.

 

Drah mơnu\ dưi hmâo sang ano# yua pioh pik nao [ơi kơsa\k pơdai, [ơi rơ`ang đ^ trun hăng dua bơnah bah amăng mơng atông pơdai. Anai le\ phiăn ngă yang dưi pơphun rim thun, hmâo bôh tu\ yua pơpu\ asar pơdai mơng Yang brơi kơ ană plơi.

 

Sa tơlơi ngă yang jơnum ngui mơng ană plơi Kon Klôc [u dưi [u lăi nao le\ mơ-ak đ^ sang rông.

 

Khă [u pơphun na nao hai, kơnong kơ ngă tui rim wot pơkra glăi, pơkra ming sang rông, samơ\ tơlơi ngă yang jơnum ngui anai juăt pơphun prong biă.

 

Rim wot plơi pơmin pơkra glăi sang rông, leng kơ khom lăi pơthâo hlâo kơ neh wa, kiăng neh wa pơkrem pioh, djă pioh prăk blơi kơbao, un pơphun ngă yang jơnum ngui. Lom bruă pơkra glăi sang rông dưi pơphun, ană plơi leng kơ hur har gum hrom.

           

Tơdơi kơ sang rông pơkra giong, djop mơnuih amăng plơi amra gum hrom ngă tui hơdôm phiăn ngă yang, laih anun tum pơ[ut jum dar, [ong mơ`um, adôh suang…

 

Lom anun, [ing tha rơma amra akhan kơ hlăk ai hmư\ tơlơi akhan kơ bruă pơdo\ng plơi pla, hơdôm tơlơi tơnap tap dleh glar, ăt kah hăng pran jua kiăng pơjing rai sa gru sang rông.

           

Nghệ nhân Ưu tú Y Khar [ơi plơi Kon Klôc, să Đak Mar, tơring glông Đak Hà, tơring ]ar Kontum brơi thâo: plơi ră anai do# 3 ring ]ing.

 

Amăng anun, gru\p mơnuih glăk do# mơdrah hăng hlăk ai rim gru\p 25 ]ô mơnuih, gru\p ]ơđai muai hmâo 30 ]ô mơnuih.

 

Hơdôm gru\p atông ]ing leng kơ gum hrom hơdôm mông ngă yang jơnum plơi mơng plơi hăng hyu pơdah brơi ara\\ng lăng [ơi lu anih amăng tơring ]ar pô hăng tơring ]ar pơkon.

 

Hơdôm thun je# hăng anai, ăt hmâo laih mơn lu mơnuih nao pơ\ plơi Kon Klôc kiăng hơduah e\p lăng hăng hmư\ jua ]ing hơgor [ơi anai./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: