Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai - Khua pơ ala mơnuih [on sang gơnong glông dêh c\ar Mi Dianne Feinstein iâu pơthưr Kơnuk kơna Khua mir sir Mi pơhrơ\i dong Tơlơi pơkôl hro\ [iă hăng ko\m mă yua phao kơtuang START phrâo (START-3) hăng dêh c\ar Nga.

 

Laih dong, Khua pơ ala mơnuih [on sang dêh c\ar Mi lăi pơtong dong yua bruă jak iâu dêh c\ar Khac\ nao jơnum pơc\rông sai hro\m kiăng hơmâo tơlơi pokôl pơgi kơdih. Tơlơi pơkôl hro\ [iă hăng ko\m yua phao kơtuang START hơmâo dêh c\ar Nga hăng Mi k^ thun 2010.

 

Truh ră anai, Tơlơi pơkôl START-3 le\ tơlơi pơkôl plai [iă mă yua phao kơtang do\ yua kơplah wah Nga hăng Mi, him lăng amra abih hrơi pơkă ako\ thun 2021. Hlâo anun amăng blan 6 laih rơgao, khua mua dua bơnah hơmâo pơhiăp telephôn kiăng kơ pơhrơ\i dong Tơlơi pơkôl anai.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: