Hing ang amăng hrơi: 14/6/2020

VOV4.Jarai - Mơnuih rơgơi kơhnâo Đinh Uých (djuai ania Bahnar) do\ [ơi să Pờ Tó, tơring glông Ia Pa, tơring c\ar Gialai le\ sa c\ô mơnuih abih pran jua djă pioh gru grua c\ing hơgor. ~u [u djơ\ kơnong mơnuih rơgơi atông c\ing đôc\ ôh mơ\ ăt le\ mơnuih thâo ruă c\ing dong, hăng abih pran jua pơtô glăi kơ [ing hlăk ai c\ơđai anet.

 

Truh ră anai, ayong Đinh Uých do\ [ơi [ut plơi Pờ Tó, tơring glông Ia Pa, tơring c\ar Gialai hơmâo 15 thun laih pơtô [ing c\ơđai atông c\ing hơgor hăng 7 thun hyu ruă c\ing.

 

~u le\ mơnuih amoaih atông c\ing hơgor mơng anet, `u juăt kiăo tui tha plơi kiăng hrăm atông c\ing. Truh 16 thun, `u dưi atông rơguăt hơdôm tơlơi adôh đưm hlâo hăng jing ding kơna amăng grup atông c\ing amăng plơi.

 

{ơi anăp kơ gru grua c\ing hơgor glăk jai hrơi rơngiă tui, thun 2011, bruă hơkru\ glăi gru grua c\ing hơgor pơphun dik dak. Tơring glông Ia Pa, să pok anih pơtô atông c\ing brơi [ing hlăk ai c\ơđai anet amăng plơi pla. Hăng tơlơi thâo laih dong tơlơi găn rơgao, ayong Uých hơmâo arăng jak iâu nao djru pơtô c\ing hơgor.

 

Amăng giăm 1 blan pơtô brơi sa grup, `u abih pran jua pơtô pơblang atông c\ing, hơdră ngui atông c\ing kiăng kơ [ing c\ơđai khăp, pơ-ư ang hăng thâo djă pioh gông brô|  kơ djuai ania pô. Truh ră anai, ayong Uých hơmâo pơtô brơi laih 7 anih atông c\ing yua kơ să pơphun. {ing mơnuih amoaih, tui nao pơ `u kiăng hrăm atông c\ing lu biă mă.

 

 

Ayong Đinh Uých sem lăng ring c\ing phrâo blơi kơ mơnuih [on sang

 

Yua kơ hơmâo mơnuih pơtrut pơsur kar hăng ayong Uých mơ\ lu hlăk ai c\ơđai anet [ơi [ut plơi 3 lêng kơ thâo atông c\ing soh. grup atông c\ing [ơi [ut plơi ră anai hơmâo rơbêh 30 c\ô juăt nao atông c\ing amăng hơdôm hrơi ngui ngor mơ-ak. Thun 2019, grup dưi măi pri tal dua amăng Tal pơplông gru grua – bơrơguăt drơi jăn djop djuai ania [iă yua kơ tơring glông pơphun.

 

Thun 2013, `u rơbat hyu djop tơring glông, să jum dar hrăm tui arăng ruă c\ing mơng lu mơnuih rơgơi kơhnâo. Lơ\m hrăm thâo laih, `u mut amăng plơi e\p c\ing glưh laih anun ruă glăi.

 

Yua mơng tơlơi thâo rơgơi hăng pran jua amoaih kơ gông brô|, ayong Uých jing sa c\ô mơnuih ruă c\ing hmư\ hing amăng kual. Tơdah plơi pla, să hơpă thơ hơmâo c\ing glưh amra ba nao pơ `u ruă h^.

 

Să Pờ Tó, tơring glông Ia Pa, tơring c\ar Gialai hơmâo 9 [ut plơi pla; r^m boh plơi do\ djă pioh mơng 1-2 r^ng c\ing. Kiăng kơ djă pioh hăng lăi pơthâo gru grua atông c\ing hring hơgor, hơdôm thun giăm anai, Jơnum min mơnuih [on sang să hơmâo pơphun lu wo\t pơtô atông c\ing brơi kơ [ing hlăk ai c\ơđai anet amăng să.

 

Ơi Trần Văn Hiếu – mơnuih apăn bruă gru grua – mơnuih mơnam să Pờ Tó brơi thâo: ‘’Mơnuih rơgơi kơhnâo Đinh Uých le\ sa c\ô mơnuih hơmâo lu tơlơi gum pơgôp amăng bruă djă pioh gru grua c\ing hơgor.

 

Hro\m hăng anun `u pơtô glăi kơ [ing hlăk ai c\ơđai anet, `u ăt le\ mơnuih thâo ruă c\ing. Ring c\ing hơpă glưh, we\ wo\ `u lêng abih pran jua djru ruă pơkra h^. Ayong Uých sit le\ mơnuih rơgơi kơhnâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: