Hing ang amăng hrơi: 14/7/2020

VOV4.Jarai - Kông ty 74 gah Binh đoàn 15 Ding jum ling tơhan pơdong [ơi tơring glông Ia Grai, tơring ]ar Gialai. Kông ty anai mă bruă pla kyâo sui thun [ơi kual giăm guai dêh ]ar. Ră anai, kông ty hơmâo 1.700 ]ô mơnuih mă bruă jing djuai ania [iă, dưm dưm hăng 56% mrô mơnuih mă bruă amăng kông ty.

 

Hăng hơbo# bruă pơlir hơbit djop sang ano\ mơnuih mă bruă ngă kông `ơn adơi ayong Yuan, djru kơ sang ano\ mơnuih djuai [iă, lu sang ano\ mut ngă bruă amăng kông ty 74 juăt pơtô pơblang, jak iâu, pơtrut mă bruă, ngă hmua, pla kyâo [ơi anih giăm guai dêh ]ar, pơđ^ kyar bơwih [ong huă amăng sang ano\.

 

Biă mă `u, kông ty ăt ngă gêh gal kơ sang ano\ mơnuih djuai ania [iă apah yua lo\n đang kơsu pla rơtă rơbai [iă hrơi blan kiăng hơmâo mơnong [ong huă, ngă hơđong tơlơi hơdip mơda.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: