Hing ang amăng hrơi: 3/7/2020

VOV4.Jarai - Mrô mơnuih [ă kman Covid-19 r^m hrơi [ơi dêh c\ar Mi đ^ lu hloh, rơgao 50.000 c\ô mơnuih amăng lơ 1/7 hăng mrô hơmâo [ă kman đ^ lu tui [ơi 40 amăng 50 ala c\ar dêh c\ar Mi.

 

Mrô mơnuih [ă kman ngă bơngo\t hloh le\ [ơi 36 ala c\ar dêh c\ar Mi glăk [uh lu biă mă mơng tal pơc\rang lăng kman Covid-19, bruă mrô mơnuih phrâo [ă kman đ^ kơtang amăng hơdôm hrơi laih rơgao [ơi dêh c\ar Mi le\ yua kơ mơnuih [on sang [u truă akhăn gôm [ô| [udah [u ngă tui tơlơi ko\m pơc\lah mơnuih mơnam.

 

Truh ră anai, Mi le\ dêh c\ar hơmâo mơnuih [ă kman Covid-19 lu hloh, hăng  2 klăk 700 rơbâo c\ô laih dong rơbêh 128.000 c\ô mơnuih djai.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: