Hing ang amăng hrơi: 17/10/2020

VOV4.Jarai - Ping gah hăng Kơnuk kơna ta hơmâo ngă gêh gal brơi hloh kiăng hrưn đ^ tơlơi hơdip mơda kơ mơnuih djuai ania [iă, amăng anun pơhlôm dưi tu\ mă djop tơlơi pơhing hluai tui bruă pơtrun lu hơdră kiăng ngă klă dong amăng bruă pôr pơhing, lăi pơthâo [ơi kual mơnuih djuai ania [iă.

 

Ră anai, bruă tơlơi pơhing mơng măi mok rơgơi phrâo jai hrơi lu tui [ơi djop anih hăng hơmâo lu tơlơi gal amăng djop mơta, mơng anun ngă amu` [iă dong amăng bruă tu\ mă tơlơi pơhing kơ mơnuih [on sang, amăng anun hơmâo wo\t mơnuih djuai ania [iă.

 

Laih dong ăt do\ lu tơlơi ngă tơnap mơn kiăng kơ ngă hiưm pă brơi mơnuih djuai ania [iă dưi tu\ mă tơlơi pôr pơhing mơng djop măi mok rơgơi phrâo yua kơ tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang [ơi hơdôm kual do\ tơnap tap.

 

Ră anai, bruă pơđ^ kyar amăng rơnuk mă yua boh thâo phrâo 4.0 glăk ngă pơplih kơtang amăng bruă tu\ mă tơlơi pôr pơhing mơng mơnuih [on sang, amăng anun mơnuih djuai ania [iă ăt tui anun mơn. Bruă pơđ^ kyar amăng rơnuk mă yua boh thâo phrâo ba glăi lu mơta amăng bruă pôr pơhing kiăng ta` truh pơ abih bang mơnuih.

 

Plih h^ hmư\ hăng pơđok hră pơhing tui sô hơđăp, ră anai mơnuih [on sang hơmâo lu anih kiăng tu\ mă tơlơi pơhing, biă mă `u le\ mơng internet, amăng anun kiăng lăi nao kơ bruă hơmâo lu biă mă mơnuih yua facebook.

 

Bruă pôr pơhing, lăi pơthâo tơlơi pơtrun, hơdră bruă mơng Ping gah hăng Kơnuk kơna truh pơ mơnuih [on sang mơng tơlơi pôr pơhing amăng internet jai hrơi [uh lu tui.

 

Lơ\m do\ kơ[ah amăng anih anom măi mok kah hăng phara amăng boh pơhiăp [ơi kual mơnuih djuai ania [iă yua anun bruă pơhlôm kiăng mơnuih [on sang tu\ mă tơlơi pơhing amăng internet le\ tơlơi do\ ngă tơnap tap.

 

Thâo rơđah kơ tơlơi yôm mơng bruă pôr pơhing amăng măi mok rơgơi phrâo, Khua dêh c\ar ta hơmâo tu\ yap ako\ bruă ‘’Kơtưn mă yua boh thâo măi mok kiăng kơ gum djru, lăi pơthâo brơi mơnuih djuai ania [iă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam hăng pơhlôm hơđong [ơi kual mơnuih djuai ania [iă amăng dêh c\ar Việt Nam rơwang thun 2019-2025’’.

 

Hơnong pơkă truh thun 2023 ako\ pơjing giong plang pôr pơhing brơi kơ mơnuih djuai ania [iă dưi tu\ mă tơlơi pơtrun, hơdră bruă mơng Ping gah, tơlơi phiăn mơng Kơnuk kơna; tơlơi pơhing lăi nao boh thâo măi mok; pơgang ayuh hyiăng, pơhlôm hlâo ayuh hyiăng [u klă ngă hăng pơhlôm rơnuk rơnua.

 

Mơng anun [ơ[rư\ pơlir hơbit, pơlăi nao rai tơlơi pơhing amăng plang pôr pơhing mơng hơdôm ding jum, gơnong bruă, gong gai [on lan kiăng kiăng ba nao tơlơi pơhing ta`, lăp djơ\ brơi kơ mơnuih djuai ania [iă.

 

Yua anun kiăng mơnuih djuai ania [iă dưi tu\ mă hơdôm tơlơi pơhing mơng măi mok rơgơi phrâo bruă kiăng ngă ră anai le\ đing nao bruă pơtô hrăm, pơtô pơblang, lăi pơthâo, hrưn đ^ tơlơi pơm^n kơ bruă mă yua măi mok rơgơi phrâo brơi kơ mơnuih djuai ania [iă; pơjing, ngă pơgiong hơdră bruă; klă [iă dong amăng bruă mă yua boh thâo măi mok phrâo – pôr pơhing brơi mơnuih [on sang bruă ngă kơ djuai ania.

 

Ơi Hà Việt Quân – Khua anom bruă ngă hro\m jar kmar – Jơnum min djuai ania brơi thâo bruă tu\ mă tơlơi pôr pơhing mơng măi mok rơgơi phrâo kar hăng ră anai le\ sa tơlơi gal kiăng kơ [ing ta pơsit tong tơlơi gơgrong amăng hơdôm anom bruă pơhing sô hơđăp mơng hơdôm anom bruă mă tơlơi pơhing mơng Ping gah hăng Kơnuk kơna.

 

Yua anun, bruă pôr pơhing truh pơ mơnuih djuai ania [iă hluai tui măi mok rơgơi phrâo mơ\ [ing gơ`u glăk mă yua, [iă mă `u le\ facebook le\ yôm phăn biă mă. Samơ\ ngă hiưm pă kiăng mơnuih djuai ania [iă dưi tu\ mă le\ bruă kiăng pơtô hrăm brơi mơnuih apăn bruă kah hăng hơmâo dong lu plang pôr pơhing amăng internet le\ bruă kiăng hloh.

 

Tơlơi kiăng hăng yôm phăn hloh ră anai le\ mă yua plang pôr pơhing amăng internet hăng yua amăng măi mok rơgơi phrâo kiăng to\ tui klă bruă pôr pơhing. Ako\ phun kơ bruă pơtô hrăm le\ pôr pơhing, bruă pôr pơhing le\ kiăng hrưn đ^ klă amăng bruă mă, tơlơi pơm^n.

 

{ing ta đing nao [iă dong bruă pơtô hrăm hluai tui boh thâo pôr pơhing amăng măi mok rơgơi phrâo. Mơnuih djuai ania [iă ăt glăk pel e\p mă pô kiăng thâo amăng bruă bơdjơ\ nao pơđ^ kyar ngă hmua, s^ mơdrô gơnam tam, arăng lăi pơhlôm hlâo kơ ayuh hyiăng... Kâo pơm^n [ing ta kiăng ngă tui tơlơi gal anai kiăng kơ hơmâo bruă pơtô hrăm sit nik, hmao tlôn, lăp djơ\ hăng tơlơi hơdip mơda.

 

Yua anun, bruă hrưn đ^ klă dong mơnuih mă bruă mơng pơtô hrăm kiăng mơnuih djuai ania [iă dưi tu\ mă ta` hloh hăng bruă pôr pơhing amăng măi mok rơgơi phrâo kar hăng ră anai le\ bruă kiăng ngă biă mă.

 

Mơng anun, pơgôp ngă klă dong hăng tu\ yua amăng bruă pôr pơhing, hrưn đ^ amăng tơlơi pơm^n, anăp nao hơdôm bruă mă klă [iă dong mơng mơnuih djuai anai [iă kiăng ngă djơ\ hơnong pơkă pơđ^ kyar djop mơta, hơđong kjăp [ơi kual mơnuih djuai ania [iă do\, gum pơgôp pơtrut pơđ^ kyar hơđong amăng dêh c\ar ta, mơnuih Việt Nam amăng rơnuk mut hro\m pơplih phrâo.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương