Hing ang amăng hrơi: 31/10/2020

VOV4.Jarai - Hơdôm thun laih rơgao, tơring c\ar Lâm Đồng [u pơdơi đing nao tuh pơ alin, djru brơi hăng ngă gêh gal djop mơta brơi hơdôm kual tơnap tap, kual mơnuih djuai ania [iă dưi pơđ^ kyar.

 

Hro\m hăng anun, tơlơi pơplih kơtang amăng tơlơi pơm^n bruă mă mơng mơnuih [on sang, gir run hrưn đ^, tơlơi hơdip bơwih [ong huă amăng tơring c\ar hơmâo pơplih phrâo, mrô sang ano\ [un rin amăng tơring c\ar hro\ trun ră anai do\ 1,3%.

 

Hlâo adih, ăt hơmâo lo\n ngă đang hmua prong kar kăi hăng hơdôm sang ano\ pơko\n [ơi să Dă M’Rông, tơring glông Đam Rông, samơ\ yua pla pơjing tui sô hơđăp, laih dong tơlơi pơm^n do\ tơguăn tơlơi gum djru mơng Kơnuk kơna, yua anun tơlơi hơdip sang ano\ ơi Đa Cát Ha Dương rin rơpa.

 

Mơng thun 2016, hơmâo tơlơi c\râo ba mơng anom bruă pơsur ngă hmua, `u khin hơtai pơplih phun pla, mă yua boh thâo phrâo. Hro\m hăng bruă c\an prăk mă kmlai [iă mơng sang bruă prăk djru mơnuih mơnam kiăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă, sang ano\ ơi Đa Cát Ha Dương hrưn đ^ pơklaih mơng [un rin, tơlơi hơdip jai jơnap tui.

 

Sang ano\ ăt ngă hmua pơdai, pla kơtor, kơphê sui thun yơh samơ\ tơlơi hơdip ăt tơnap mơn. Mơng hrơi hơmâo Anom bruă ngă hmua tơring glông pơtô brơi boh thâo pla pơjing, pơsur pla phun kơbuă rông hlăt mrai, kơnuk kơna djru brơi prăk kak…sang ano\ hơmâo khin hơtai tuh pơ alin.

 

Mơng bruă pla phun kơbuă rông hlăt mra ba glăi prăk pơhrui hơđong, amăng 2 wo\t hrơi tơjuh sang ano\ dưi s^ hlăt mrai, hơmâo prăk pơhrui. Hro\m hăng prăk pơhrui mơng phun pla pơko\n, ră anai tơlơi hơdip kơ sang ano\ hơđong laih.

 

{u djơ\ kơnong Đam Rông – sa amăng 64 tơring glông rin amăng đơ đam dêh c\ar hơmâo tơlơi đing nao tuh pơ alin hăng gum djru djop mơta đôc\ ôh mơ\ abih bang să, [ut plơi pla hơdôm kual tơnap tap pơko\n amăng tơring c\ar Lâm Đồng ăt pok pơhai lu jơlan hơdră, ngă gêh gal brơi mơnuih [on sang bơwih [ong huă, kiăng kơ pơklaih mơng [un rin.

 

Tơlơi pơplih phrâo [ơi tơring glông Đam Rông (Lâm Đồng) – Sa amăng 64 tơring glông rin đơ đam dêh c\ar

 

Kar hăng [ơi să Đoàn Kết, tơring glông Dă Huoai, tui ơi Trần Văn Đông, Khua apăn bruă Ping gah să, yua hơmâo hơdră djru, jơlan hơdră tuh pơ alin lăp djơ\ mơng Ping gah, Kơnuk kơna, tơlơi hơdip kơ mơnuih [on sang dưi pơplih phrâo ta` hloh. Să Đoàn Kết ta` tơbiă anăn mơng să tơnap tap hlâo 2 thun tui tơlơi pơkă.

 

Ping gah hăng Kơnuk kơna đing nao biă mă, tuh pơ alin mơng pla pơjing, rông hlô mơnong truh pơ pơkra sang do\, e\p brơi bruă mă kơ hơdôm sang ano\ [un rin, sang ano\ tơnap tap hơmâo dong prăk pơhrui ngă tơlơi hơdip jơnap tui.

 

Truh thun 2016 să Đoàn Kết ăt le\ sa amăng hơdôm să rin amăng tơring glông Dă Huoai, samơ\ truh thun 2017 să dưi pơklaih mơng [un rin.

 

Mơng thun 2016 truh ră anai, abih bang rơnoh prăk tuh pơ alin [ơi kual tơnap tap, kual mơnuih djuai ania [iă amăng tơring c\ar Lâm Đồng le\ 3.700 klai prăk, pơphun man pơkra anih anom, djru pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, hơbô| bơwih [ong phrâo …

 

Amăng anun sang bruă prăk kơnuk kơna hơmâo tuh pơ alin le\ 1.900 klai prăk, do\ glăi le\ rơnoh prăk mơng hơdôm anom bơwih [ong s^ mơdrô, mơnuih [on sang.

 

Hro\m hăng anun, Lâm Đồng ăt pơhưc\ 115 kơc\ăo bruă tuh pơ alin amăng kual tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam do\ tơnap tap, kual mơnuih djuai ania [iă, hăng mrô prăk him lăng truh 5.800 klai prăk.

 

Mơng rơnoh prăk anai, tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam [ơi hơdôm kual tơnap tap, kual mơnuih djuai ania [iă amăng tơring c\ar Lâm Đồng dưi pơplih phrâo rơđah rơđong, tơlơi hơdip mơda kơ mơnuih [on sang hrưn đ^.

 

Ră anai mrô sang ano\ [un rin amăng đơ đam tơring c\ar do\ kơnong 1,3%, amăng anun mrô sang ano\ [un rin amăng kual mơnuih djuai ania [iă hro\ trun mơng 19% do\ 4,8%.

 

Ơi Đinh Đức Chí, Kơ-iăng khua jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Lâm Hà (Lâm Đồng) brơi thâo, ba truh tơlơi anai le\ yua pok pơhai ha amăng ple\ hơdôm hơdră djru sit nik, lăp djơ\, hăng biă mă `u le\ pơplih amăng tơlơi pơm^n, bruă mă ăng pran gir run hrưn đ^ pơklaih mơng [un rin kơ mơnuih [on sang.

 

{ing gơmơi hơmâo đing nao bruă pơtô pơblang, pơplih tơlơi pơm^n, bruă mă, pơjing hơbô| bruă kiăng lăi pơthâo boh thâo phrâo. Hơdôm hơbô| bruă djru pơđ^ kyar anun le\ bruă djru brơi mơnuih djuai ania [iă pla phun kơbuă rông hlăt mrai.

 

Biă mă `u le\ pok pơhai tu\ yua hơdôm ako\ bruă amăng kual mơnuih djuai anai [iă, hơdôm ako\ bruă anai kiăng pel e\p tong ten djơ\ hăng tơlơi kiăng sit nik mơng mơnuih [on sang.

 

Arăng kiăng le\ phun pla, hlô rông [udah boh thâo pla pơjing, măi mok … mơng hơduah tơ`a r^m boh sang ano\ kiăng thâo tuh pơ alin lăp djơ\. Yua anun hơdôm ako\ bruă lêng kơ tu\ yua soh.

 

 Tơring c\ar Lâm Đồng gir run amăng hơdôm thun pơ anăp, r^m thun amra pơhro\ trun mrô sang ano\ [un rin mơng 1 do\ 1,5%, amăng anun sang ano\ [un rin le\ djuai ania [iă hro\ trun mơng 2 do\ 3%. Mơng hơdôm tơlơi dưi ngă anun.

 

Hro\m hăng hơdră djru hơmâo pok pơhai ha amăng ple\, pơplih tơlơi pơm^n, pran gir run mơng mơnuih [on sang, hăng tơlơi c\ang rơmang Lâm Đồng amra dưi ngă pơgiong hơnong pơkă le\ tơring c\ar plơi pla phrâo tui tơlơi pơsit mơng jơnum ruah khua Ping gah tơring c\ar ba tơbiă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương