Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

       

VOV4.Jarai - Tom brơi lơ 2/6, Khua mir sir dêh ]ar Nga ơi Vladimir Putin hmâo pơsit laih kơ]a\o bruă hơkru\ glăi tơlơi bơwih [ong dêh ]ar anai yua kơ Khua dêh ]ar ơi Mikhail Mishustin ba đ^. Tui hăng tơlơi lăi pơthâo, ngăn drăp mă yua kơ kơ]a\o bruă đ^ truh 5 rơbâo klai ru\p (dưm dưm hăng 73 klai dolar Mi).

 

Tơhnal phun djru mơnuih [ôn sang hăng hơdôm bôh anom bơwih [ong bơdjơ\ nao prong hloh amăng klin tal klin Covid-19 ngă, kiăng djă pioh tơlơi dưm kơnar amăng mơnuih mơnam hăng pơphun glăi bruă ngă rai gơnam tam. Kơ]a\o bruă hmâo 3 ]ra\n: hơđong tơlơi truh rơnu] thun 2020, hơkru\ glăi amăng ako# thun 2021 hăng hơdai nao đ^ kyar amăng 3 blan tal 4 thun 2021.

 

Khua dêh ]ar Mikhail Mishustin đăo gơnang, tơdah ngă tui djơ\ kơ]a\o bruă, bruă bơwih [ong dêh ]ar Nga amra hơkru\ glăi abih bang tơdơi kơ tơlơi [u hơđong yua kơ Covid-19 ngă hăng djơ\ rơnoh đ^ kyar prong hloh hlâo kơ hmâo tơlơi [u hơđong anai./.    

 

Siu H’Prăk: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: