Hing ang amăng hrơi: 7/6/2020

VOV4.Jarai - Tui phiăn juăt mơng đưm adih, hlâo kơ bơyan tơju\ pla, mơnuih [on sang plơi O Pếch, să Ia Pếch, tơring glông Ia Grai, tơring c\ar Gialai pơphun hrơi ngă yang hơduah ia hơjan [ơi sang drông.

 

Mông ngă yang hơmâo neh met wa djă pioh hăng pơphun na nao amăng r^m thun, anai le\ hrơi ngă yang rơbang dja\ pioh glăi mơng đưm đă ră hlâo, ba glăi tơlơi yôm phara amăng tơlơi hơdip gah bơngăt kơ mơnuih djuai ania Jarai do\ hơdip [ơi anai.

 

Thun anai không phang kơtang yua anun [ing tha plơi O Pếch pơphun jơnum lu wo\t kiăng kơ ruah hrơi ngă yang hơduah ia hơjan. Tơdơi kơ lu wo\t pơc\rông sai, abih bang mơnuih tu\ ư hro\m amra pơphun ngă yang hơduah ia hơjan.

 

Đah kơmơi amăng plơi pla arăng iâu pơ[ut, pơpha bruă tơnă hơbai. {ing hlăk ai arăng jao nao koh krăm, djrao, lồ ô, nao du` hơđe\, mă akan laih dong gum tơngan hro\m amăng hơdôm bruă kơtrâ|o.

 

Djop mơnuih lêng kơ nao gum djru hro\m yua anun lăng dik dak mơ-ak biă mă.Mơguah pơphun ngă yang, rơngit adai [ơi plơi O Pếch pơ-iă [lăng mơtăm yơh. Pơ-iă kơtang c\rang trun phun kyâo braih tha sui thun giăm sang drông.

Neh met wa amăng plơi djrui djrui tui tlôn nao pơ sang drông, ba nao gơnam pioh ngă yang. Giăm 20 c\eh tơpai anet prong hơmâo soh arăng pơdă ha glông, tuh bă ia, ia tơpai gluh đ^ bâo hiam biă mă.

 

Pơ ok sang drông, arăng to\ apui. Neh met wa, [ing adơi amai pơ[ut pleh a`ăm, laih anun te a`ăm tơpung, [ing hlăk ai tuk hơđe\, om mơnong, om đing brong.

 

 

Ngă yang hơduah ia hơjan pơphun [ơi plơi O Pếch, să Ia Pếch, tơring glông Ia Grai, tơring c\ar Gialai

 

Tha plơi RơhLan Li le\ mơnuih arăng jao pơphun ngă yang. Anai le\ mông ngă yang yôm phăn yua anun `u prap lu hlâo djop mơta mơtăm yơh. ~u brơi thâo: “R^m thun plơi gơmơi lêng kơ ngă yang hơduah ia hơjan soh, juăt amăng blan 4, blan 5 r^m thun. Ngă yang hưoduah ia hơjan kiăng kơ rơkâo yang rơbang brơi ang^n rơnang hơjan mơ-ak, brơi phun kyâo pơtâo bluh đ^ mơtah mơda, ayuh hyiăng rơ-ơ\, tơlơi hơdip kơ ană plơi pla suaih pral, trơi pơđao yâo mơ-ak’’.

 

Lăp kre\p 10 mông, 3 c\ô tha plơi pu\ gơnam pioh ngă yang hơmâo 1 drơi mơnu\ om, braih, hra ba đ^ hăng sang drông. Hăng sang drông arăng dưm lui hlâo laih sa c\eh tơpai.

 

Lơ\m dưm trun gơnam ngă yang, tha plơi RahLan Li iâu lăi tui anai: “Hrơi anai, plơi O Pếch ngă yang hơduah ia hơjan, pơpu\ đ^ gơnam kiăng kơ bơni kơ yang, rơkâo yang brơi kơ neh met wa 1 thun bơwih [ong huă hơmâo hmăi, abing bang mơnuih lêng kơ suaih pral, [u hơmâo hlơi ruă kă ôh’’.

 

Laih dong, ơi Li mă hla kyâo a`ru\ ia tơpai prah hyu [ơi rang sang. Mông ngă yang pơđut hăng tơlơi iâu lăi pơpu\ bơni mơng tha plơi Li hlâo kơ krư\ bah amăng sang drông.

 

Mông ngă yang hơduah ia hơjan mơng plơi O Pếch hơmâo arăng đing nao biă mă, kiăng hơkru\ glăi mơng Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Ia Grai hăng Sang adôh suang Đam San.

 

Ơi Đỗ Văn Đông – Kơ-iăng Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông – brơi thâo: Lơ\m thâo sang adôh suang Đam San kiăng hơkru\ glăi tơlơi ngă yang kơ djuai ania  [iă, [ing gơmơi lêng kơ dong yua soh.

 

Neh met wa să Ia Pếch lăi hro\m, plơi O Pếch hnun mơn mơng đưm đă ră hlâo ăt do\ djă pioh na nao gru grua, tơlơi ngă yang rơbang pơlir hơbit hăng tơlơi hơdip anun le\ ngă yang ia, ngă yang glai, ngă yang hơduah ia hơjan …

 

Anai le\ bruă mă kiăng pơdah pran pơ-ư ang, hăng tơlơi pơlir hơbit amăng abih bang mơnuih, laih dong lăi pơthâo gru grua yôm phara mơng djuai ania Jarai brơi kơ abih bang mơnuih thâo.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: