Hing ang amăng hrơi: 28/6/2020

VOV4.Jarai - Amăng mrô djop djuai ania [ia\ [ơi kual }ư\ Siăng, djuai ania Bơnông hmư\ hing bruă hyu lua mă hăng phiăng rơman.

 

Rơman, sa kông ngăn prong, `u jing yôm phăn biă amăng tơlơi hơd^p bôh thâo mơng [ing gơ`u.

 

Gơ`u lăng rơman le\ sa ]ô mơnuih amăng sang ano#, mơnuih amăng plơi hăng tơlơi hơd^p mơda mơng `u ngă tui phiăn juăt mơng djuai ania Bơnông.

           

Tui phiăn juăt, lom djuai ania Bơnông hyu lua mă rơman dlai, gơ`u hmâo phiăng `u amăng sa kual pơhra\m gah rơngiao plơi năng ai `u mơng 2 truh kơ 3 blan.

 

Lom rơman dưi phiăng hăng amra thâo hloh tơlơi pơtrun mơng ană mơnuih, gơ`u pơphun sa mông ngă yang plơi kiăng pơmut rơman amăng plơi.

           

Mông ngă yang pơpu\ kơ rơman mơng djuai ania Bơnông hăng bruă phiăng hlô dlai mơng [ing gơ`u.

 

Djop mơnuih rơkâo brơi kơ tơlơi suaih pral rơman hăng tơlơi pơhlôm hăng pơdrong asah mơng mơnuih pơkra hăng hnal kyâu.

 

Rơman amra dưi lăng kah hăng ană mơnuih, gum hrom djop bruă amăng plơi hăng ngă tui hơdôm tơlơi phiăn mơng djuai ania Bơnông.

           

Đàng Năng Long [ơi tơring glông Lak, tơring ]ar Daklak, brơi thâo 4 rơnuk mơng sang ano# `u phiăng rơman dlai: Rơman hmâo noa wot gơnam tam hăng pran jua.

 

Djuai ania Bơnông hăng rơman hmâo tơlơi je# giăm pran jua hăng djru hrom tơlơi pơdrong asah hăng tơnap tap.

 

Amăng ako# bơyan hơjan, pô rơman pơphun sa mông ngă yang kiăng lăi pơthâo kơ hơdôm drơi rơman le\ dlai klô hmâo pơphun brơi gơ`u [ong.

 

Sa mông ngă yang dưi pơphun amăng ako# bơyan phang kiăng lăi pơthâo kơ gơ`u le\ gơnam [ong glăk hret tui hăng gơ`u khom gơgrong bo\ng kơja\p kiăng dưi do# hơd^p amăng phang kho#t.

           

Lu sang ano# djuai ania Bơnông lăng rơman le\ kông ngăn prong hloh mơng gơ`u hăng mơnuih gơyut je# giăm hloh mơng gơ`u.

 

Sa phiăn ngă yang rơkâo kơ tơlơi suaih pral mơng rơman dưi dăp kơ]a\o bruă to\ng ten.

 

Pô ngă yang, sa ]ô dưi hmâo ara\ng pơpu\ hăng bôh thâo dơlăm gah phiăn juăt djuai ania Bơnông truh hăng hơdôm bôh sang ano# hmâo rơman pioh ngă tui phiăn juăt.

 

Gơnam ngă yang hmâo tơpai, hlin du\, asơi, sa get ia hăng mơnong un. Hrom hăng anun le\ hơdôm mông pơdah atông ]ing hơgor.

           

Pô ngă yang rơkâo yang rơbang pơtrun tơlơi klă kơ hơdôm drơi rơman hmâo tơlơi suaih pral hăng tơlơi pơhlôm kiăng gơ`u dưi gum hrom bruă tơnap mơng ană plơi. Ngă yang giong, pô ngă yang săi tơpai hăng gơnam ngă yang [ơi ako# rơman.

           

Hrom hăng phiăn ngă yang tơlơi suaih pral anai, djuai ania Bơnông do# hmâo sa phiăn ngă yang lom rơman dưi tơkeng rai, hmâo tơlơi ruă [udah djai [udah lom gơ`u s^ sa drơi rơman, [udah pơanăn brơi kơ sa drơi rơman.

 

Hơdôm phiăn ngă yang anai dưi pơphun kah hăng sa phiăn ngă yang jơnum ngui rơman [ơi tơring glông {ôn Đôn, tơring glông Lak, tơring ]ar Daklak amăng blan 3 kiăng pơgang bôh thâo phiăn juăt djuai ania./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: