Hing ang amăng hrơi: 9/8/2020

VOV4.Jarai - Amăng tơlơi hơd^p mơda djuai ania Bơnông mơng đưm hlâo truh ră anai, phun huai dlai juăt biă.

 

Phun huai [u djơ\ kơnong kơ gơnam pioh yua pơkra sang hăng gơnam tam mă yua amăng sang ano# ôh mơ\, `u do# jing gơnam [ong jơman dong, jing gơnam [ong hmâo lu mơnuih hor [ong.

           

Đưm hlâo adih lom pơkra sang, djuai ania Bơnông lom pơkra sang do# [u dưi kơ[ah ôh hre\ huai. Hre\ huai yua pioh kă pioh to\m kyâu kal, tơmet, yông sang, … hla huai le\ dưi ]ơhmu krô, tơdơi kơ anun mơ`am hăng kram [udah hre\ huai pioh rap bơbung sang.

 

Yua kơ hla huai hmâo kơja\p, dưi gơgrong hăng hơjan angin hăng pơ-iă sui hloh bơhmu hăng rap sang hăng rok hlang, hla puan [udah hla tơbâo.

           

Amăng bruă ngă đang hmua rim hrơi mơng djuai ania Bơnông, hmâo lu gơnam dưi mă yua mơng huai kah hăng gơnam yua hyu lua mă rơman, hơdôm gơnam mă yua pioh gui, rơ-i ]ơngua, mơ`am bai anet yôl hơdôm gơnam mă yua anet, go\ lo\n, get ia, ngă hre\ hrăo, mơ`am dru dret pioh mă, dưm akan hơdang…

           

Ơi Điểu Mek, [ơi [ôn Bu Boong, să Dak Ndrung, tơring glông Dak Song, tơring ]ar Daknông brơi thâo: Hăng djuai ania Bơnông, mơng đưm hlâo truh ră anai phun huai [u dưi kơ[ah ôh, ăt kah hăng phun kram, phun pơ-ô. Yua kơ phun huai pơke\ hăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi truh kơ ră anai ăt tui anun mơn.

           

“Ră anai kâo ăt yua hre\ huai mơn pioh pơkra hơdôm djuai rơ-i ]ơngua, bung bai, rêu ro, dret dru… mơ`am hăng hre\ huai gơnam `u kơja\p hloh, dơnar hloh, hiam hăng yua sui hloh mơ\, hre\ huai khom tha, prong mơ\, ră anai amăng dlai do# [ia\ biă.

 

Hre\ huai lom mă ba glăi hơdôm hrơi, tơdơi kơ anun tram amăng ia truh kơ muan laih anun kah mơng ]ăr, krih hăng mơ`am, ngă tui anun hre\ huai mơng muan hăng kơja\p”.

         

Wông rơman pơkra mơng huai dlai

Amăng gơnam [ong huă mơng djuai ania Bơnông, tơdu\ huai le\ sa gơnam [ong juăt biă, dưi hmâo lu mơnuih hor [ong, [âo jơman pha ra; hơ-^k, mih, ph^.

 

Gơnam [ong [u dleh tơnap pioh pơkra hloh mơng tơdu\ huai le\ a`ăm huai om, hơtuk ]rom tu\t hăng hra pơhăng mơtah tul sa\n h^.

 

Tơnap [ia\ le\, tơdu\ huai pơkra luk hăng hla [ep, trong ph^, akan [udah a`ăm mơnong, abih bang dưi dưm amăng đing pơ-ô om hăng dlông apui, lom om yua sa [e\ gai kram glit trun `u kiăng kơ lik.

 

Anai le\ sa gơnam [ong pha ra mơng djuai ania Bơnông, ră anai ăt jing laih mơn gơnam [ong amăng sang jưh tuai, anih anom s^ gơnam [ong huă [ơi kual lo\n Daknông.

           

Ăt tui hăng ơi Điểu Mek mơn, [ơi [on Bu Boong, să Dak Ndrung, tơring glông Dak Song, tơring ]ar Daknông, tơdu\ huai yua pioh ngă gơnam [ong hmâo 2 djuai, djuai [ơi kơdư, sa djuai ]a\t amăng dlai le\ ph^, tơdu\ anet hloh. Bơ\ tơdu\ huai [ơi ia le\ prong hloh, hăng `u [al.           

           

“Tơdu\ huai hơbai a`ăm pung hăng hla [ep, hơ-u\h, hơtuk hăng tơlang [ong jơman biă hăng huăi hang.

 

Huai ia [al, huai [ơi kơdư ph^ anun tui hăng tơlơi găn rơgao mơng ơi yă đưm tơdu\ huai do# hmâo djuai ania Bơnông yua pioh ngă suaih tơpai, suaih ruă măt, pơjrao bo# kian hăng ăt le\ gơnam [ong klă kơ đah kơmơi phrâo tơgu\ mơng tơkeng dong”.

           

Tơdu\ huai tu\t pơhăng hra

Ră anai, dlai răm rai tui, dlai hmâo ara\ng jah ngă đang hmua [ơ [rư\ [ia\ tui, huai hai ăt abih tui mơn.

 

Tơlơi hơd^p mơda rơnuk anai, neh wa djuai ania Bơnông ăt hmâo hơdai nao mă yua hơdôm gơnam tam, ngă đang hmua tui măi mok, samơ\ sa dua bôh sang ano# ăt do# mơn gru hiam phiăn juăt mơng ơi yă pioh glăi, lu gơnam tam mơ`am kah hăng rêu ro, bung bai, dret dru… ăt do# mơn amăng tơlơi hơd^p mơda hăng hơdôm gơnam mă yua anun yôl hăng dlông pra apui uai jă ju\ tui hrơi blan, kiăng pơtă pơtăn rơnuk tơdơi anai thâo hăng pơpu\ hơdôm bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania pô./.

                                                                                    Thi Đoắt pô ]ih – Siu H’ Prăk pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: