Hing ang amăng hrơi: 18/12/2020

 

VOV4.Jarai - {ơi mông tlâ|o jrao vaccine pơgang Covid-19 blung a amăng c\răn sa kơ mơnuih rơkâo mă pô tlâ|o jrao pơphun [ơi Sang hră Quân Y (Hà Nội) mơguah lơ 17/12, aka [uh tơlơi phara hơget ôh hăng 3 c\ô mơnuih tlâ|o lăng hlâo anai. Anai le\ gru tơhnal blung a, mơ-ak biă mă, c\ang rơmang Việt Nam amra hơmâo vaccine dưi pơkra mă pô dưi pơgang glăi klin Covid-19.

 

amăng mrô rơbêh 200 c\ô mơnuih rơkâo tlâ|o lăng hlâo vaccine Nanocovax, Sang hră Quân Y hơmâo ruah 1 c\ô đah rơkơi 20 thun tlâ|o lăng arăt blung a mơng mơguah lơ 17/12. Kiăo tlôn le\ 2 c\ô mơnuih pơko\n hơmâo 1 c\ô đah rơkơi, 1 c\ô đah kơmơi ăt mơng 20 truh 40 thun hơmâo tlâ|o lăng. Tơdơi kơ tlâ|o giong, [ing anai hơmâo đih pơdơi, arăng krăp lăng amăng 3 hrơi [ơi Sang hră Quân y mơtăm. Anăn [ing hơmâo tlâ|o jrao anai arăng rơkâo pơdo\p h^.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương