Hing ang amăng hrơi: 28/6/2020

VOV4.Jarai - Tha plơi K’ Tiếu (djuai ania K’ho) [ơi {on Duệ, să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng dưi hmâo lu mơnuih pơpu\.

 

Hăng pran jua ara\ng đăo gơnang kơ pô, `u [u djơ\ kơnong kơ lăi pơhing kơ neh wa ngă tui klă hơdôm tơlơi pơtrun, hơdră bruă mơng Ping gah hăng Kơnuk kơna ôh mơ\, `u do# hơkru\ glăi, djă pioh hơdôm bruă mă bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania K’ho dong.

           

Tha plơi ơi K’ Tiếu (djuai ania K’ho [ơi {on Duệ, să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng) le\ pô hmâo bruă gơgrong hăng plơi pla.

 

Hơdôm thun rơgao, rơngiao kơ bruă pơsur neh wa mut hrom djru nao rai tơdruă pơđ^ kyar bơwih [ong sang ano#, `u do# hyu lăi pơhing, pơtrut pơsur hăng ngă pơplih pran jua [ing hlăk ai jing mơnuih klă dong.

 

 Gơnang kơ anun, tơlơi hơd^p mơda plơi pla [ơi anai [ơ [rư\ jing hơđong, tơlơi rơnuk rơnua mơnuih mơnam amăng plơi pla dưi pơhlôm, neh wa hơđong pran jua hloh.

           

Tơlơi mơ\ tha plơi K’Tiếu do# pơmin na nao ngă hiưm hơpă pioh neh wa [uh ư-ang kơ bôh thâo phiăn juăt mơng djuai ania pô; biă `u le\ ngă hiưm hơpă pioh dưi djă pioh jua ]ing hơgor tơ-ua na nao, hơdôm tơlơi yun suang hiam mơta lăng.

 

Dong mơng tơlơi pơmin anun, tha plơi K’Tiếu hmâo tum pơ[ut sa dua ]ô mơnuih hlâo adih hmâo ha tal gum hrom atông ]ing hơgor amăng plơi kiăng pơdo\ng gru\p atông ]ing, laih anun pơdo\ng gru\p atông ]ing đah kơmơi, gru\p atông ]ing ]ơđai muai.

 

Kiăng pơtô glăi kơ [ing ană tơ]ô, tha plơi khom nao tơl rim sang pơtrut pơsur mơnuih nao hrăm, mă yua tơdăng ]ing ara\ng, laih anun hyu tơ`a yua tơdăng sang hră pơtô ]ơđai anet pioh pơhra\m atông ]ing hơgor.

           

“Blung a bưp [u [ia\ ôh tơlơi tơnap yua kơ [u hmâo ring ]ing hăng anih pioh atông, pơtô glăi, anun khom mă yua tơdăng sang hră pơtô ]ơđai anet pioh ngă anih pơtô pơhra\m.

 

Ră anai dưi hmâo Kơnuk kơna lăng ba pơdo\ng sang jơnum plơi pla hăng anai le\ tơhnal pioh kâo pơtô glăi kơ [ing ană tơ]ô. {ing ]ơđai hor hrăm biă, anun lom kâo pơtô [ing gơ`u ta` thâo atông biă.”

           

Bơkơtuai bôh thâo ]ing hơgor [ơi să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng.

Lom dưi hmâo kơnuk kơna tuh pơ plai pơdo\ng sang jơnum plơi pla, laih anun dưi hmâo Gơnong bruă bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hăng tuai ]uă ngui tơring ]ar Lâm Đồng pha brơi ring ]ing kơ {on Duệ le\, hơdôm tơlơi pơmin sui hăng anai mơng tha plơi K’ Tiếu dưi pơsir.

 

Tơlơi mơ-ak truh hăng neh wa dưi pơđ^ tui hăng anai le\ tơlơi kiăng hăng djop pioh ơi K’ Tiếu  ngă tui tơlơi ]ang rơmang mơng pô, to# tui jua ]ing tơtar hyu.

           

“Kâo hor kơ ]ing hơgor dong mơng phrâo hmâo 13, 14 thun. Lom [uh sang ano# pơphun atông ]ing hơgor, [ing gơmơi mơ-ak biă.

 

Khă hnun hai, tơdơi kơ hơdôm thun blan kret kruai, kơ[ah jua ]ing tơtar amăng pran jua [ing gơmơi mưn [uh kơ[ah anun ]ang rơmang dưi hmâo atông ]ing hơgor ba tơlơi mơ-ak kơ plơi pla. Ră anai, lom jua ]ing tơtar glăi to# tơno# amăng pran jua kâo [uh mơ-ak biă hăng yâu mơ-ak dong.

 

Biă `u kâo [uh mơ-ak pran jua biă hăng bruă pơtô brơi mă yua atông ]ing hơgor kơ ]ơđai muai, dưi hmâo [ing ]ơđai ]ơkă hăng pran jua hur har hăng mơ-ak, kâo [uh mơ-ak [u thâo ]i lăi dong tah.”

           

Gru\p atông ]ing {on Duệ, să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh na nao dưi ruah nao gum hrom Hrơi Jơnum bôh thâo, bơkơja\p drơi jăn hơdôm bôh să kual neh wa djuai ania [ia\ tơring ]ar Lâm Đồng.

 

Anun le\ hơdôm tal kiăng hơdôm ding kơna gru\p ]ing hơgor {on Duệ dưi bơkơtuai nao rai, hrăm tui.

 

Amai Ka Thồnh sa ding kơna gru\p atông ]ing hơgor {on Duệ brơi thâo, gơnang kơ tơlơi ]ung ba mơng tha plơi K’Tiếu anun [ing hlăk ai mơng thâo pơdah atông ]ing hơgor hăng khăp dong bôh thâo phiăn juăt djuai ania pô.

           

“Hlâo adih, rơnuk hlăk ai [ing gơmơi [u thâo hơget ôh  kơ ]ing hơgor, mơng hrơi dưi hmâo Kơnuk kơna lăng ba pơgang pioh, pok anih pơtô atông anun adơi ayong, adơi amai amăng plơi thâo atông ]ing.

 

Anai le\ gru hiam bôh thâo đưm phiăn juăt hmâo noa yôm mơng djuai ania. Tơdơi anai [ing gơmơi hmâo bruă gơgrong pơtô glăi kơ [ing ]ơđai thâo djă pioh, pơgang pioh, ngă tui na nao bruă atông ]ing hơgor, kiăng jua ]ing tơtar hyu na nao.”

           

Phun gong drai – gru rup juăt laih amăng hơdôm mông jơnum ngui tui phiăn juăt mơng djuai ania K’ho [ơi Lâm Đồng.

Hăng pran jua hur har hăng pran hor kơ ]ing hơgor mơng pô, tha plơi hmâo ngă pơhư\] laih tơlơi kiăng khăo kơ bôh thâo đưm K’ho kơ hơdôm rơnuk [ơi {on Duệ, să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh.

 

Mơnuih gum hrom anih pơtô pơhra\m hmâo rơnoh thun mơng 18 truh kơ 50 thun, amăng anun ăt hmâo mơn [ing rơkơi bơnai gum hrom kah hăng rơkơi bơnai ayong A Ky hăng ayong K’Bối.

 

Adơi Ka Quỳnh le\ sa amăng 12 ]ô ]ơđai tui hrăm bruă atông ]ing hơgor [ơi să brơi thâo:

           

“{uh [ing ayong, [ing amai atông ]ing, suang [uh pơhư\] pran jua biă. Rơgao kơ lăng tui amăng tivi hơdôm bruă bơkơtuai bôh thâo ]ing hơgor djơ\ biă hăng gru grua bôh thâo đưm hlâo biă.

 

Rơnuk hlăk ai ră anai wor bit bôh thâo phiăn juăt djuai ania pô. Yua anun hluai tui anih hrăm atông ]ing hơgor mơng tha plơi K’Tiếu, djru [ing gơmơi gum hrom bruă pơgang, djă pioh glăi kơ rơnuk tơdơi anai klă hloh.”

           

Amăng jơlan gah mơnuih mơnam pơđ^ kyar, pơhrua nao rai hăng mut hrom, bôh thâo ]ing hơgor kual }ư\ Siăng bơdjơ\ nao, hmâo tơhnal rơngiă tui.

 

Bruă [ing tha plơi, [ing thâo bruă đưm [ơi hơdôm kual neh wa djuai ania [ơi anai hmâo pran jua hur har pơtô glăi ]ing hơgor, pơdo\ng gru\p atông ]ing hơgor kơ [ing hlăk ai, tơdăm ngek dra muai djuai ania [ia\ le\ bruă mă sit nik biă hăng lăp pơpu\.

 

Amăng anun, tha plơi K’ Tiếu (djuai ania K’ho [ơi {on Duệ, să Đinh Lạc, tơring glông Di Linh, tơring ]ar Lâm Đồng) jing gru ba jơlan hlâo [uh rơđah hloh.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: