Hing ang amăng hrơi: 27/9/2020

VOV4.Jarai - Hăng mơnuih djuai ania Yuan samơ\ ơi Dương Văn Tho [ơi să }ư\ Drăm, tơring glông Krông Bông, tơring ]ar Daklak khăp biă kơ jua ]ing hơgor, tơlơi adôh suang mơng djuai ania Êđê.

 

~u mă yua laih prăk pô jak iâu mơnuih atông ]ing hơgor pơtô brơi sa dua ]ô mơnuih hlăk ai, ]ơđai sang hră amăng să }ư\ Drăm hrăm atông ]ing kram hăng sa dua mơta tơlơi adoh suang mơng djuai ania Êđê đam [ơi sang `u pô, hăng ]ang rơmang djă pioh hơdôm gru grua klă hiam bôh thâo mơng đưm djuai ania [ia\ kual Dăp Kơdư.

           

Jua ]ing kram dik dak amăng sang dlông sang do# ơi Dương Văn Tho, [ơi [ôn Chàm A, să }ư\ Drăm, tơring glông Krông Bông jing juăt laih hăng mơnuih [ôn sang amăng [ôn lan rơbêh kơ 1 thun rơgao.

 

Mơng hơdôm jua ]ing atông raih daih, hling hlang hơdôm hrơi blung a, rơgao kơ tơlơi pơtô ba to\ng ten mơng nghệ nhân [ơ [rư\ jing klă laih, rơđah jua atông.

 

Adơi Y Gôn Êban, [ơi [ôn Chàm A, gum hrom hrăm atông ]ing hơgor brơi thâo, mơng bơyan pơdơi prong thun hlâo truh ră anai, pơ ala kơ gơgit amăng kuan Internet ngui điện tử, `u hmâo laih sa tơlơi hor kơ pô mơng tơlơi pơtrut pơsur ha pran jua mơng ơi Dương Văn Tho.

           

“Tal blung a lom met Tho nao pơ\ sang, kâo ăt pơmin [u hrăm atông ]ing ôh, samơ\ tal tơdơi `u nao pơtrut pơsur kâo [ơi kuan Net le\ kâo ăt nao hrăm atông mơn, juăt tui [ơ [rư\ laih anun hre\] hloh laih tơlơi adôh suang hăng tơlơi jak iâu mơ`um tơpai.

 

Kâo kơnong kơ kiăng tơdơi anai dưi djă pioh hơdôm phiăn juăt mơng djuai ania Êđê [ing gơmơi”.

           

Bơ\ adơi Dương Văn Tú, tơlơi kiăng khăp kơ bôh thâo ]ing hơgor mơng ama `u hmâo pơtô glăi, djru `u amu` djă pioh hơdôm jua atông pơtô mơng nghệ nhân amăng hơdôm mông hrăm atông.

           

“Tal blung a kâo hrăm tơnap mơn, yua kơ kâo [uh [ing tha rơma atông đo#] kâo akă atông lăng ôh. Dưi hmâo nai pơtô brơi, ră anai [ing gơmơi thâo atông ]ing kram laih”.

    

Ơi Dương Văn Tho (gah hnuă) hăng nghệ nhân Y Jut Êban glăk lăng gru\p atông ]ing pơhra\m.

Pô pơtô kơ [ing ]ơđai le\ Nghệ nhân Y Jut Êban, [ơi să }ư\ Pui, tơring glông Krông Bông, tơring ]ar Daklak.

 

Ơi Y Jut brơi thâo, drơi pô `u [u hmâo lu bôh thâo pơtô ]ơđai mơn, kơnong kơ pơtô tui jơlan gah ngă gru hăng pơtô brơi [ơi anăp kơ rim ]ơđai. Hloh kơ anun dong, atông ]ing khom pơtô tui er, tui jua jing sa ring [u djơ\ atông raih daih ôh anun bruă pơtô glăi ăt [u amu` mơn.

 

Ơi Y Jut ruai glăi, blung a `u do# djưng djư mơn bruă ơi Tho drơi pô gơgrong tơbiă pok anih pơtô.

 

Samơ\ lom [uh ơi Tho hyu rim sang  pơsur mơnuih [ôn sang brơi [ing ]ơđai pô tui hrăm atông ]ing, mă yua prăk pô apah mă ]ing kơ ]ơđai pơhra\m.

 

Hmâo hơdôm hrơi mơmot adai hơjan prong [ing ]ơđai [u hmâo nao hrăm, ơi Tho hmâo nao rim sang ]ơkă [ing ]ơđai nao pơ\ anih hrăm.

 

{uh tui anun ơi Y Jut ăt ngă tui kơ tơlơi `u mơn, [u bơngot kơ tơnap ôh, pioh lu mông, pran jua kiăng pơtô glăi kơ [ing ]ơđai.

           

“Blung a lom kâo bưp `u le\ `u hmâo tơ`a pơphun pok anih pơtô atông ]ing kơ [ing ]ơđai, hmư\ lăi Y Jut le\ nghệ nhân anun kâo jak iâu glăi pơtô brơi anih hrăm [ơi sang kâo.

 

Blung a kâo [u đăo gơnang đơi ôh samơ\ [ơ [rư\ le\ tu\ ư\ h^ mơn. Kâo tu\ ư laih anun `u yua prăk tuh pơplai kơ [ing ]ơđai, anun kâo ăt amra yua pran pô mơng sang rai pơ\ anai pơtô”.

           

Rơbêh kơ 1 thun hrăm rah djă pioh rah bruă pơhra\m, truh ră anai, gru\p atông ]ing djă pioh hmâo 9 ]ô ]ơđai mơng 12 thun truh kơ 17 thun sit nik hmâo tơlơi hor hăng thâo, amra atông hre] hơdôm tơlơi atông phun kah hăng }ơkă tuai, Jak iâu mơ`um tơpai.

 

Ră anai, gru\p atông ]ing ăt djă pioh mơn bruă atông lok nao lok rai rim rơwang hrơi tơjuh mơng 1 truh 2 wot kiăng huăi wor bit tơlơi atông. Ơi Dương Văn Tho ăt ră ruai mơn, anai sit nik le\ tơlơi mơ-ak hăng `u.

 

Giăm 30 thun ke\ ph^ hăng plơi pla hăng ngă han tâo djuai Êđê, lăng [uh tơlơi rơngiă tui mơng bôh thâo djuai ania Êđê [ơi plơi pla, `u jai ]ang rơmang ngă tơlơi hơget anun, kiăng djă pioh, pơtô glăi kơ ană tơ]ô.

 

Mơng tơlơi pơplih phrâo mơng [ing ]ơđai amăng anih hrăm, ơi Tho ]ang rơmang, rim [ing go\p amăng gru\p amra tu\ mă kiăng jua ]ing dưi tô glăi.

 

Hrom hăng anun, amra hmâo dong lu mơnuih gum tơngan hrom kiăng gru\p atông ]ing jai hrơi hmâo lu mơnuih gum hrom, djă pioh sui hloh dong.

           

“Blung a kâo kơnong kơ pơmin kơ plơi pla đo#], pơmin truh gru grua, tơdơi anai [ing ]ơđai `u amra [u do# thâo kơ bôh thâo mơng pô hiưm `u dong.

 

Kâo pơmin [ơi anăp le\ dưi hmâo sa anih hrăm kơ [ing ]ơđai thâo atông ]ing anai, kiăng tơdơi anai bơhmutu `u mơ\ kâo [u dưi hơkru\ glăi thơ [ing ]ơđai amra pơtô glăi kơ [ing ]ơđai anet hloh dong.

 

Bơ\ pơgi kơdih anai kiăng [ing ]ơđai dưi tu\ mă le\ tơdah dưi pok jơlan hơdră tuai ]uă ngui plơi pla le\ jai klă hloh, bơ\ ră anai kâo kơnong kơ kiăng le\ hơdôm mơnuih thâo tơngia gum hrom đing nao er adôh Dăp Kơdư anai kah hăng kâo gum pran jua kiăng pok dong hơdôm anih pơtô brơi kơ ]ơđai to# tui”.

           

Bruă yua hrơi mông, pran jua, prăk kak kiăng pok anih pơtô atông ]ing hăng anih pơtô adôh suang [ơi sang pô le\ hơdră phrâo, tal blung a hmâo [ơi tơring glông Krông Bông.

 

Rơgao kơ anun hmâo djru ngă pơplih laih tơlơi pơmin mơng mơnuih [ôn sang, biă `u le\ djuai ania Êđê [ơi anai amăng bruă djă pioh hăng ngă tui hơdôm nua bôh thâo mơng djuai ania.

 

Hơdră ngă anai ăt djru pơjing mơn tơlơi ngui ngor ta#o klă kơ [ing ]ơđai hlăk ai tơdăm ngek dra muai, djru [ing ]ơđai dưi ngă juăt hăng djop djuai gông bro# ]ing hơgor đưm, mơng anun ngă ru\ đ^ tơlơi kiăng khăp hăng ]ang rơmang dưi djă pioh, pơgang bôh thâo ]ing hơgor./. 

          H’ Xíu: Pô ]ih – Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương