Hing ang amăng hrơi: 27/5/2020

 

VOV4.Jarai - Mơng ako\ thun truh ră anai, dêh ]ar ta pơsit hơmâo 26.857 c\ô mơnuih duam đung drah [ơi 58 boh tơring ]ar, [on prong, 3 c\ô mơnuih djai [ơi Bình Định, Bình Phước hăng Tây Ninh. Tui hăng măi krăp lăng tơlơi duam ruă [ă hyu dêh ]ar Việt Nam pơsit hơmâo sa c\ô mơnuih ruă yua virus Zika.

 

Pô anun le\ đah rơkơi, 25 thun, do\ [ơi phường Hoà Khánh Nam, kuâ|n Liên Chiểu, [on prong Đà Nẵng. Tơlơi ruă yua virus Zika ngă djơ\ hro\m hăng tơlơi ruă duam đung drah mơn, ră anai hơmâo [ơi hơdôm boh tơring ]ar, [on prong kual dơnung dêh ]ar amăng hơdôm thun giăm anai, truh ră anai dêh ]ar ta ju\ yap hơmâo 265 c\ô mơnuih ruă, mơnuih ruă lu hloh [ơi kual dơnung, sa, dua boh tơring ]ar kual Tong krah, kual Dăp kơdư.

 

 

Lon adai glăk truh bơyan hơjan, amu` biă hơmâo kec\ ngă duam đung drah hăng tơlơi ruă yua virus Zika ngă, hơdôm boh tơring ]ar, [on prong kiăng hơdec\ hmar hơmâo hơdră pơgang klin, [u brơi klin hơđuh đ^, lar hyu ôh. Ding jum ia jrai git gai Jơnum min mơnuih [on sang hơdôm boh tơring ]ar, [on prong wai lăng, pơgang klin duam ruă yua virus Zika, duam đung drah klă hloh.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: