Hing ang amăng hrơi: 16/7/2020

VOV4.Jarai-{ơi anom bruă Pơtô pơjuăt, boh thâo hăng gru grua Sang gum hơbit djop dêh ]ar UNESCO ]i Paris, dêh ]ar Prang, Khul ngă bruă mơ\ng UNESCO tal 209 phrâo ngă hră pơtrun mơ\ng Khul khua mua Pơsit đang bơnga [udah amăng rơ-ưng gu\ lon ro\ng lo\n tơnah tu\ yap amăng rơ-ưng gu\ lo\n tơring ]ar Daknông jing đang bơnga amăng rơ-ưng gu\ lo\n ro\ng lo\n tơnah.

 

Amăng ]ư\ apui kơdir Băng Mo lơ\m kual đang bơnga amăng rơ-ưng gu\ lo\n Daknông

 

Hơmâo tơlơi tu\ yap anai, amăng rơ-ưng gu\ lo\n [ơi Daknông jing anih ]uă ngui, đang bơnga amăng rơ-ưng gu\ lo\n prong tal klâo [ơi Việt Nam, tơdơi kơ kual pia Dap kơdư pơtâo kli Đồng Văn, tơring ]ar Hà Giang hăng anih ]ư\ siăng ia ]roh hnoh Cao Bằng, tơring ]ar Cao Bằng.

 

Bruă UNESCO tu\ yap anăn đang bơnga amăng rơ-ưng ro\ng lo\n tơnah le\ yom biă mă kơ bruă pơđ^ kyar bơwih [ong huă mơnuih mơnam tơring ]ar Daknông.

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: