Hing ang amăng hrơi: 6/9/2020

VOV4.Jarai - Djuai ania Mạ [ơi tơring ]ar Daknông hor biă pơkra a`ăm [ong hăng hơdră om. Djop djuai a`ăm mơnong mơng un, mơnu\, tơkuih, akan ia ]roh hnoh… jing a`ăm [ong juăt biă hăng djuai ania Mạ [ơi Daknông.

Khă hơdră om hăng gơnam pơ[âo [u yôm samơ\ rơgao kơ tơngan [at bruă mơng ană plơi [ơi anai, a`ăm [ong hmâo ano# jơman pha ra, ngă pơhư\] pran jua biă.

 

A`ăm om le\ hơdră juăt pơkra gơnam [ong lu hloh, pơke\ hăng tơlơi hơd^p mơda, bruă mă mơng djuai ania Mạ.

 

Dong mơng sui, lom hyu dlai [udah nao pơ\ đang hmua, djuai ania Mạ kơnong kơ anung mă sa po\ asơi hăng [ia\ pơhăng hra.

 

Tơdơi kơ mông mă bruă gơ`u juăt hơne\] nao mă akan [ơi ]roh ia, laih anun to\ apui om ngă a`ăm [ong huă hăng asơi.

 

Djuai ania Mạ thâo mơ`am rai hơdôm gơnam mă yua hăng hyu mă akan amăng ]roh hnoh.

A`ăm un ]ut hring om mơng djuai ania Mạ

Yua anun mơ\, akan le\ sa gơnam juăt [ong hăng djuai ania Mạ. {u djơ\ kơnong kơ amăng hơdôm mông jơnum ngui ngă yang ôh mơ\ a`ăm akan do# juăt yua rim hrơi amăng mông huă asơi mơng neh wa [ơi anai dong.

           

Hơdôm drơi akan phrâo mă kah hăng dưi om pioh hơnong hơđăp mơtăm [udah tă h^ [ơ [ia\ pơđăm nao [ia\ hra, [u hmâo pơđăm hăng gơnam pơ[âo pơkon dong tah.

 

Yua gai kram blah to\ng krah kep akan, dưm hăng dlông anga apui om mơng 15-20 mơnit, rơmă akan tơdjoh trun hăng dlông anga apui hăng jua mơ`i seo seo ăt le\ ano# [âo jơman mơng akan por đ^.

 

Mơnong akan om hmâo tôm ano# jơman mơng ia ]roh hnoh nao hrom hăng pơhăng hra ngă a`ăm om jơman biă.

           

Djop djuai mơnong om amăng gơnam [ong huă mơng djuai ania Mạ leng tui anun soh. A`ăm mơnong kah hăng kiă rơpih laih anun om [u pơđăm lu gơnam pơ[âo ôh.

 

Hơdră om a`ăm mơnong [u tơnap ôh, ăt kah hăng tơlơi pơmin hăng tơlơi hơd^p ană mơnuih [ơi anai mơn.

Sa ]ơngua pơdă gơnam [ong huă tui phiăn juăt mơng djuai ania Mạ

Hơdră pơkra a`ăm [ong, [u tơnap ôh samơ\ kiăng hmâo a`ăm om jơman hă [u amu` ôh. A`ăm mơnong un, rơmô kiă pih găp [ong, ]ut hring hăng gai kram, dưm hăng dlông anga apui.

           

Mơnong mơnu\, aj^ [udah tơkuih hmua ia tơdơi kơ pơkra rơgoh pioh hơnong sa drơi, ]ut hring [udah ke\p h^ `u amăng gai kram dưm jum dar anga apui.

 

Mơnuih om khom thâo sa dua mơta tơlơi pơkra a`ăm, biă `u om hăng dlông anga apui hiưm hơpă kiăng a`ăm mơnong tơsa\ klă hiam, amăng lăm a`ăm ăt tơsa\ klă mơn.

 

Pô om khom blư\ nao blư\ rai kiăng a`ăm mơnong tơsa\ dưm kơnar hăng sur apui na nao kiăng pơhlôm apui om hang.

 

Mơnong om hruă ten, kl^ `u rơpih kre` tơdơi kơ om amra [u ngă mơnuih [ong [uh blik ôh.

 

Mơnong om pioh hơnong hơđăp, [ong nao hrom hăng pơhăng hra [udah hra plăng hăng asơi hrong hă jơman biă.

           

Ră anai, lu sang ano# lom om a`ăm mơnong un [udah mơnu\ hmâo pơđăm gơnam pơ[âo kah hăng hra, ia hni, bôh kruăi, plăng, pơhăng, hla yao, hlă pơ[âo amăng dlai…

 

Ia hni dưi lăng le\ “gơnam” djru ngă mơnong om mơng djuai ania Mạ [âo jơman, hiam mơta lăng.

 

Ia bôh kruăi pơđăm amăng mơnong ăt djru ngă kre` a`ăm om a`ra gah rơngiao mơnong om.

           

Ano# [âo jơman mơng a`ăm om, khă do# pơ\ ataih hai ăt [âo mơn tui jơlan angina pưh. A`ăm mơnong om kre`, lăng [a\t pơhăng hra biă luk nao hrom hăng ia hni.

 

}ơđeh mơnong om do# ngă [ơphư\ [âo jơman [ơi giăm ]eh tơpai le\ gru ru\p pha ra, ngă mơ-ak pran jua ană mơnuih.

 

Gơnam om hơđăp đưm glăi djă ba ano# jơman pha ra, jing hơdôm gơnam [ong [u go\n ôh hăng [u tlaih mơn ano# pha ra mơng djuai ania Mạ./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương