Hing ang amăng hrơi: 18/4/2020

VOV4.Jarai - Đơn Dương le\ tơring glông tơnap tap [ơi tơring c\ar Lâm Đồng. Samơ\, lơ\m ngă tui jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo, hơmâo tơlơi gum hro\m mơng “3 grup” git gai hăng pơđ^ kyar plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương hơmâo gum pơgôp ngă pơplih tơlơi bơwih [ong huă hăng hrưn đ^ prăk pơhrui kơ mơnuih [on sang amăng tơring glông, pơsur abih bang mơnuih ngă tui jơlan hơdră anai. Tơring glông ăt ba tơbiă kơc\ăo bruă hăng lu tơlơi pơplih phrâo amăng 5 thun pơ anăp dong:

 

Pơsit bruă pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă le\ bruă ako\ phun amăng rơwang mơng 2016-2020, Ping gah tơring glông, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Đơn Dương hơmâo hmao tlôn pơtrun lu hơdră bruă laih anun pơphun ngă tui, hơmâo tơlơi tu\ ư hro\m amăng abih bang mơnuih.

 

Hluai tui hră pơtrun mơng Ping gah tơring glông, Jơnum min mơnuih [on sang tơring glông Đơn Dương amăng hơdôm thun blan ngă tui jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo, khul git gai gưl tơring glông, khul git gai r^m boh să hăng khul pơđ^ kyar [ơi r^m boh [ut plơi pla laih dong hơmâo ako\ pơjing, pơpha bruă mă tong ten brơi [ing ding kơna.

 

Bơ anom bruă djru man pơdong plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương ăt ako\\ pơjing hơmâo 14 c\ô ding kơna, kơ-iăng Khua git gai tơring glông gơgrong gah bruă bơwih [ong huă ngă khua wai lăng, anom bruă gơgrong mă bruă r^m hrơi le\ Anom bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan.

 

R^m thun, Anom bruă djru man pơdong plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương lêng pơphun pel e\p, lăng glăi, pơtô brơi djop să ngă tui djop hơnong pơkă, pơjing ako\ bruă pơpha ngăn drăp kơnuk kơna hăng hơdôm rơnoh prăk mơng pơko\n.

 

Biă mă `u, bruă man pơdong plơi pla phrâo hơmâo pơphun tui tơđar r^m blan kơplah wah khul git gai [ơi r^m boh să hăng khul pơđ^ kyar [ơi r^m [ut plơi pla amăng tơring glông.

 

Mơng anun lăi pơthâo boh than dưi ngă hăng rơkâo hơdră pơsir kiăng tơnap tap, gun găn phrâo [uh nao khul git gai tơring glông Đơn Dương pơ[ut lăng glăi hơdôm tơlơi găn rơgao r^m rơwang mă bruă, r^m blan hăng r^m thun, ba tơbiă hơdôm hơdră bruă tu\ yua [iă dong pơ anăp anai.

 

Mơng thun 2016-2019, khul git gai hăng Anom bruă djru man pơdong plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương hơmâo gum hro\m hăng khul git gai dêh c\ar hăng tơring c\ar Lâm Đồng pơphun 11 wo\t pơtô hrăm brơi 650 c\ô mơnuih apăn bruă amăng tơring glông, să, [ut plơi pla mă bruă gah man pơdong plơi pla phrâo.

 

Hăng mơng [ing apăn bruă anai, “3 grup’’ git gai hăng pơđ^ kyar plơi pla phrâo mơng gưl tơring glông truh pơ 8 boh să hăng 78 [ut plơi pla hơmâo pơ[ut pơpha bruă hăng hơdôm khul grup amăng plơi pla pơphun hyu pơtô pơblang djop mơta brơi ană plơi pla, ba bruă man pơdong plơi pla phrâo lar hyu kơtang, sit nik hăng tu\ yua anun le\:

 

“Thâo pơtô pơblang’’, “Jơlan hơdră 5 tơlơi [u ngă, 3 tơlơi agaih rơnăk’’, “Abih bang mơnuih mut hro\m hăng jơlan hơdră pơgăn [ing ngă soh, [ing ngă đi, s^ do\p ho\t ma tuý’’, “Abih bang mơnuih djru pơgang rơnuk rơnua lo\n ia’’, “Abih bang mơnuih gum pơgôp man pơdong plơi pla phrâo, plơi prong hiam klă’’….

 

Boh than ba glăi lơ\m pơtrut pơsur mơng ‘’3 grup’’ git gai – pơđ^ kyar plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương mơng thun 2016-2019 hơmâo pơ[ut abih tih giăm 11.815 klai prăk.

 

Amăng anun, gum pơgôp brơi anom bơwih [ong s^ mơdrô, anom bơwih [ong hro\m, mơnuih [on sang truh pơ rơbêh 44 klai prăk; do\ glăi mơng ngăn drăp kơnuk kơna, prăk c\an mơng bruă bơwih [ong huă s^ mơdrô mơng djop anom bruă, anom bơwih [ong hro\m hăng mơnuih [on sang…Truh ako\ thun 2020, đơ đam tơring glông Đơn Dương hơmâo 8/8 boh să dưi ngă tui 19 hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo.

 

Him lăng truh rơnuc\ thun 2020 hơmâo 4 boh să tui hơnong pơkă man pơdong plơi pla phrâo anun le\: Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô, Lạc Xuân, amăng anun hơmâo 3 boh să Lạc Lâm, Quảng Lập hăng Ka Đô tui hơnong pơkă plơi pla phrâo tui kru hle lơ\m ngă hmua mă yua boh thâo phrâo tui jơlan pơplih phrâo.

 

Amăng 5 thun pơ anăp anai (2021-2025), tơring glông Đơn Dương him lăng amra jak iâu gum pơgôp giăm 7.600 klai prăk pioh man pơdong plơi pla phrâo. Amăng anun: rơbêh 50,6% prăk c\an; 29% mơng ngăn drăp kơnuk kơna; 20,4% mơng anom bơwih [ong s^ mơdrôm, anom bơwih [ong hro\m, mơnuih [on sang pơgôp.

 

{ô| mơta plơi pla [ơi tơring glông Đơn Dương amra pơplih tui [ơ[rư\ truh thun 2025 tui hơnong pơkă plơi pla phrâo lơ\m ngă hmua mă yua boh thâo phrâo tui jơlan mă yua măi mok; 100% mrô să hơmâo ju\ yap tui hơnong pơkă plơi pla phrâo hăng hrưn đ^ glông dong; 95% đang hmua pla a`ăm tam, bơnga hăng rông rơmô djet ia tơsâo; [iă biă mă `u 3 kual ngă hmua mă yua boh thâo phrâo; 10 hơbô| bruă ngă hmua tui jơlan thâo rơgơi; rơnoh pơhrui mơng đang hmua mơng 240-250 klăk prăk sa ektar….

 

Kiăng kơ dưi ngă hơdôm tơlơi anai truh pơ thun 2025, “3 grup’’ git gai hăng pơđ^ kyar plơi pla phrâo tơring glông Đơn Dương hăng abih bang 8 boh să, 78 but plơi pla lăng glăi hăng to\ tui djă pioh hơdôm tơlơi găn rơgao dưi ngă mơng thun 2016-2019 le\: “Djop mơta, ha amăng ple\ kơplah wah ako\ pơjing kơc\ăo bruă hăng pơtô pơblang, pơtrut pơsur, jak iâu pơplông.

 

Amăng anun pơsur mơnuih [on sang pơtrut kơtang ngă hmua, hrưn đ^ prăk pơhrui le\ tơlơi ako\ phun amăng man pơdong plơi pla phrâo [ơi tơring glông…’’

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: