Hing ang amăng hrơi: 19/9/2020

VOV4.Jarai - Tlam anai lơ 18/9, [ơi Anom bruă gru grua boh thâo Dak Lak, Grup adoh suang ngă hro\m hăng Gơnong bruă boh thâo gru grua pơkơjăp drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring ]ar Dak Lak pơphum pơplông Độc tấu hăng Hoà tấu gong brô| djop djuai ania thun 2020 [ơi Dak Lak.

 

Anom pơphun bruă brơi bơnga kơ khua grup

 

Tơlơi pơplông Độc tấu hăng Hoà tấu gong brô| djuai ania thun anai hơmâo 650 c\ô nghệ sĩ mơng 35 grup adoh suang [ơi dêh ]ar ta nao pơplông, kah pơpha jing 4 bơnah: gah Hoà tấu pioh kơ anom bruă ngă sen adoh; Hoà tấu pioh kơ anom bruă adoh suang, Sang hră Học viện âm nhạc, Nhạc viện;

 

Tơlơi pơplông mơng grup Dak Lak

 

Độc tấu pioh kơ [ing rơgơi adoh suang mơng hơdôm anom bruă ngă sen adoh hăng gah Độc tấu pioh kơ [ing apăn bruă adoh suang gah anom bruă adoh suang, Sang hră Học viện âm nhạc, Nhạc viện hăng [ing nghệ sĩ rơngiao anom bruă kơnuk kơna. Hrơi jơnum pơđut hăng brơi pri pơphun [ơi Sang adoh Chèo Việt Nam, Hà Nội amăng lơ 4/10.

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương