Hing ang amăng hrơi: 16/10/2020

VOV4.Jarai - Amăng hơdôm hrơi rơgao, bruă brơi ]an prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam [ơi tơring ]ar Daknông dưi ngă tui ba glăi bôh tơhnal biă, djru mơnuih [un rin hăng hơdôm mơnuih gah hơdră bruă hmâo dong ngăn rơnoh kơ bruă bơwih [ong huă s^ mdrô, pơđ^ tui tơlơi hơd^p mơda.

 

Rơgao kơ anun, djru ngă tui truh kih hơdôm jơlan hơdră pơkă kơ pơhro\ trun [un rin kơja\p phik, pơdo\ng plơi pla phrâo, pơhlôm hơđong tơlơi hơd^p mơnuih mơnam [ơi plơi pla.

           

Hơdôm thun rơgao, gơnang kơ hmâo hơdôm jơlan hơdră brơi ]an prăk mă kơmlai [ia\ mơng Bruă mă gah Sang prăk hơdră bruă mơnuih mơnam tơring glông Dak Song hmâo djru laih sang ano# yă Đinh Thị Vinh [ơi thôn 7, să Dak N’drung, pơđ^ kyar hrưn đ^ tơtlaih mơng [un rin kơja\p phik.

 

Hrom hăng anun, mơng ngăn prăk ]an anai do# djru sang ano# `u hmâo tơlơi gal kơ ană bă hrăm hră, tuh pơplai pơdo\ng sang juă dlai, ia hơdjă yua kiăng pơđ^ tui tơlơi hơd^p mơda.

 

Biă `u amăng hơdôm blan ako# thun 2020 yua kơ phun tiu djai, nua kơ phê hro\ trun lu hăng klin Covid-19 hmâo ngă laih sang ano# yă Vinh bưp tơlơi tơnap tap. Rơnu] blan 6/2020, yă Đinh Thị Vinh, dưi hmâo Sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam tơring glông brơi ]an 70 klăk prăk.

 

Prăk brơi ]an hmao tlôn djru sang ano# `u yak rơgao lom tơnap hăng hmâo prăk pioh yua kơ bruă đang hmua pơke\ hrom hăng bruă rông be kiăng hmâo dong prăk pioh yua.

           

“Nua kơ phê [u hơđong bưp lu tơlơi tơnap le\ gơnang kơ prăk mơng sang prăk gah hơdră bruă ngă gal brơi kơ sang ano# bơwih brơi kơ phun pla, huăi hyu ]an gah rơngiao, anun plai [ia\ lu biă.

 

Sang prăk djru neh wa ta`, bơhmu hăng hơdôm sang prăk pơkon, kơmlai mă [ia\ hloh kiăng neh wa dưi pơđ^ kyar bơwih [ong huă”.

           

Tơring glông Dak Song ră anai hmâo giăm truh 20 rơbâo bôh sang ano# mơnuih [ôn sang hăng 23 djuai ania do# hơd^p hrom, amăng anun neh wa djuai ania [ia\ hmâo rơbêh kơ 17%. Amăng hơdôm bruă kơđi ]ar mơng tơring glông, Ping gah tơring glông Dak Song pơsit pơhro\ trun [un rin le\ bruă mă phun.

 

Gưl Ping gah, gong gai hơdôm gưl amăng tơring glông pok pơhai laih ha amăng ple\ hơdôm jơlan hơdră, rơwang bruă djru pơhro\ trun [un rin pơđ^ kyar bơwih [ong huă, pơsir bruă mă, hrưn đ^ tơtlaih mơng [un rin, mrô sang ano# [un rin hro\ trun ta` rơgao rim thun.

 

Amăng anun, prăk ]an gah hơdră bruă mơnuih mơnam jing ngăn rơnoh yôm phăn pioh ngă truh kih hơdôm jơlan hơdră.

           

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi, truh ră anai prăk brơi ]an mơng Sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam tơring glông Dak R’lấp hmâo rơbêh kơ 400 klai prăk, hăng rơbêh kơ 12.600 wot sang ano# dưi ]an.

 

Amăng anun, hơdôm jơlan hơdră brơi ]an kah hăng: sang ano# [un rin; sang ano# [un rin [ơ [ia\, sang ano# bơwih [ong huă s^ mdrô kual tơnap tap; Ia hơdjă yua hăng Agaih anih anom do#; sang ano# tơnap kơ sang do#... dưi ngă tui ba glăi hơdôm bôh tơhnal klă.

 

Ngăn rơnoh brơi ]an mă kơmlai [ia\ [u djơ\ kơnong kơ djru hơdôm tơring glông pơhro\ trun [un rin ôh mơ\, `u do# djru kơ hơdôm bôh sang ano# [un rin hăng hơdôm mơnuih gah hơdră bruă pơkon hmâo tơlơi gal kơ ană bă dưi hrăm hră, pơjing bruă mă hơđong, pơdo\ng sang do#, sang juă dlai, ia hơdjă yua…

 

Ơi Phạm Quang Nam, Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih [ôn sang să Nâm N’jang, tơring glông Dak Song, tơring ]ar Daknông, brơi thâo, prăk ]an gah hơdră bruă mơnuih mơnam, hmâo djru să ngă tui truh kih hơdôm bruă bơwih [ong mơnuih mơnam:

           

“Bôh tơhnal mơng prăk ]an sang prăk hơdră bruă amăng bruă ngă tui tơlơi pơtrun pơsit Jơnum Ping gah să mơng ako# rơwang bruă le\ [ing gơmơi ăt pơsit mơn bruă pơhro\ trun mrô sang ano# [un rin.

 

Mơng ako# rơwang bruă tui mrô yap le\ mrô sang ano# [un rin le\ hmâo rơbêh kơ 5% hăng [un rin [ơ [ia năng ai `u 7%.

 

Ră anai sang ano# [un rin kơnong kơ do# 3,5% hăng sang ano# [un rin [ơ [ia\ rơbêh kơ 4%. Amra [uh bruă mă mơng sang prăk dưi pơsit yôm amăng bôh tơhnal pơhro\ trun [un rin amăng pơđ^ kyar bơwih [ong huă”.

           

Tơdơi kơ 10 thun ngă tui pơdo\ng plơi pla phrâo, tơring glông Dak R’lấp hmâo djop tơlơi gal pioh giong h^ amăng jơlan hơdră pơkă pơdo\ng plơi pla phrâo mơng lo\n ia.

 

Hmâo bôh tơhnal anai, ăt hmâo mơn tơlơi gum hơgo#p mơng ngăn rơnoh ]an gah hơdră bruă mơnuih mơnam, biă `u amăng tơhnal pơkă mrô 10 kơ prăk pơhrui glăi mơng mơnuih [ôn sang, tơhnal pơkă mrô 11 gah mrô sang ano# [un rin.

           

Ơi Vũ Hùng Đào, Khua gru\p ]an prăk thôn 2, să Dak Wer, tơring glông Dak R’lấp, tơring ]ar Daknông ruai glăi:

           

“Dong mơng hrơi hmâo Sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam djru kơ sang ano# [un rin ]an ăt kah hăng jơlan hơdră ia hơdjă, agaih anih anom do# hăng prăk bơwih [ong s^ mdrô le\ hlâo adih gru\p [ing gơmơi mrô sang ano# [un rin hmâo 12 bôh sang ano#, [un rin [ơ [ia\ mơng 5 truh 6 bôh sang ano#, samơ\ dong mơng hrơi dưi ]an prăk mơng sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam le\ gêh gal brơi laih kơ neh wa pơđ^ kyar klă hloh. Pơhro\ trun rin rơpa, anun bruă bơwih [ong đ^ đăi hloh lu biă”.

           

Tui hăng ơi K’Ngai, Khua Anom wai lăng Sang prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam tơring glông Dak R’lấp lăi pơhing, ră anai hră pơ-ar glăk pok pơhai 11 jơlan hơdră brơi ]an prăk gah hơdră bruă mơnuih mơnam hăng abih bang prăk brơi ]an hmâo rơbêh kơ 355 klai prăk, hăng rơbêh kơ 9.000 ]ô mơnuih glăk ]an.

 

Hơdôm thun rơgao, bruă brơi ]an prăk tui hơdră anai [ơi tơring glông Dak R’lấp hmâo djru klă laih pơtrut pơđ^ kyar bơwih [ong – mơnuih mơnam, pơdo\ng plơi pla phrâo, pơhlôm hơđong tơlơi hơd^p mơnuih mơnam…

 

Gơnang kơ anun amăng rơwang bruă 2015-2020, prăk ]an anai hmâo djru laih kơ tơring glông Dak R’lấp dưi ngă lu bruă pơkă tui tơlơi pơtrun pơsit ba tơbiă.

 

Amăng anun, hmâo 10/14 tơhnal pơkă kơ pơđ^ kyar bơwih [ong, mơnuih mơnam, pơgang lo\n ia, rơnuk rơnua plơi pla, pơdo\ng Ping gah hăng glông bruă kơđi ]ar djơ\ hăng tơhnal hăng hloh kơ tơhnal kơ]a\o bruă pơkă.

 

Amăng anun, rơđah biă `u le\ prăk pơhrui glăi lom sa ]ô mơnuih [ơi tơring glông hmâo 60 klăk prăk sa thun.

           

“Amăng rơwang bruă rơgao, Ping gah hăng mơnuih [ôn sang tơring glông Dak R’lấp hmâo ngă giong laih lu tơhnal pơkă kơ bruă pơdo\ng bơwih [ong mơnuih mơnam hăng rơnuk rơnua pơgang lo\n ia dưi djă pioh kơja\p.

 

Amăng anun bruă pơhro\ trun [un rin hăng hro\ trun [un rin kơja\p le\ amăng anun, Sang prăk gah hơdră bruă ăt hmâo djru mơn kơ tơlơi pơđ^ kyar hrom mơng tơring ]ar, biă `u bruă pơhro\ trun [un rin”./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương