Hing ang amăng hrơi: 2/12/2020

 

VOV4.Jarai - Khua mir sir phrâo dêh ]ar Mi ơi Joe Biden lơ 1/12 lăi pơthâo hră c\ih anăn mơnuih mă bruă pơphô brơi tơlơi bơwih [ong mơng `u. ơi Joe Biden brơi thâo [ing mă bruă djru `u dưi ba dêh ]ar Mi tơbiă mơng tơlơi rung răng hăng ru\ pơdong glăi tơlơi bơwih [ong huă kơtang hloh pơhmu hăng hrơi hlâo kơ hơmâo klin, laih dong pơ[ut lăng ba lu hloh kơ mơnuih [on sang pơdrong găp [rô.

 

Grup pơphô bruă bơwih [ong yôm biă mă amăng bruă c\ih pơkra bruă mă tơdơi lơ 20/1 kiăng ru\ pơdong ta` tơlơi bơwih [ong. Amăng tơlơi đ^ pơhiăp tơdơi kơ ơi Joe Biden lăi pơhmư\, yă Janet Yellen, pô hơmâo ruah ngă Khua ding jum prăk kăk dêh ]ar Mi lăi nao tơlơi yôm pơphăn mơng bruă ta` pơsir klin klon hăng bơwih [ong trun.

 

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương