Hing ang amăng hrơi: 3/8/2020

VOV4.Jarai - Hăng honong pơkă thâo rơgơi amăng bruă mă, kơđiăng, hăng pran gơgrong amăng wai lăng kjăp bơnư\ pơko\ng ia kiăng bong glăi ayuh hyiăng [u klă ngă hăng pơsir h^ bruă ngă soh amăng kơđi [ơi bơnư\ pơko\ng ia, Anom bruă bong glăi ayuh hyiăng [u klă ngă, Ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan pơphun Jơnum lăng nao rai amăng tivi kiăng pơtô hrăm amăng bruă wai lăng bơnư\ pơko\ng ia, bong glăi ayuh hyiăng [u klă ngă brơi kơ [ing apăn bruă wai lăng bơnư\ pơko\ng ia amăng tơring c\ar, plơi prong hơmâo bơnư\ pơko\ng ia mơng gưl 3 truh pơ gưl prong hloh hăng hơdôm [on lan hơdôm bonư\ pơko\ng ia mơng gưl 3 truh pơ gưl prong hloh.

 

Tui hră lăi pơthâo mơng jơnum brơi [uh, thun 2019 lơ\m hơjan kơthel ngă 133 c\ô mơnuih djai, bơbec\ nao tơlơi bơwih [ong huă giăm 7 klai prăk. Hơdôm blan ako\ thun 2020, ayuh hyiăng [u klă ngă to\ tui ngă tơnap tap hăng ngă 53 c\ô mơnuih djai, 137 c\ô mơnuih rơka rơkac\, bơbec\ nao tơlơi bơwih [ong huă giăm 4 klai prăk…

 

Dơnao pơko\ng ia đơ đam dêh c\ar do\ lu anih aka [u kjăp ôh, [ơi bơnư\ dơnao pơko\ng ia gưl 3 truh pơ gưl prong hloh do\ giăm 400 km bơnư\ man pơkra do\ ber tui hăng tơlơi pơkă; 683 bơnư\ man glông pơkah nao rai anet; 459 đing pơđoh ia sô hơđăp hăng răm rai; 158 km hang dua bơnah lo\n tơhlo\m, răm rai; 230 bơnư\ aka [u kjăp.

 

Yua anun, amăng thun 2019 ăt [u [uh hơjan ngă ia lip [ơi hơdôm ară ia krông c\roh hnoh hơmâo bư\ bơnư\ pơko\ng ia ôh, samơ\ bơnư\ pơko\ng ia ăt hơmâo 40 wo\t răm rai, amăng anun hơmâo ano\ răm rai kơtang arăng do\ hu\i amra ngă c\ah dơnao pơko\ng ia ….

 

Bơdjơ\ nao boh tơhnal pơtô pơblang, lăi pơthâo tơlơi phiăn wai lăng bơnư\ pơko\ng ia hăng gong gai [on lan, [ing khua mua brơi thâo, hơdră bruă wai lăng mơng ataih le\ phun, pơgăn h^ mơng ako\ phun mơtăm kiăng kơ plai [iă ngă soh.

 

Sit biă `u abih bang bruă ngă soh hăng tơlơi phiăn amăng wai lăng bơnư\ pơko\ng ia, ăt ngă soh wo\t bruă pơko\n dong mơn anun le\: Lo\n mơnai, bruă man pokra, wai pơgang ayuh hyiăng rơhuông adai, c\uah pơtâo, s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing, jơlan glông yua anun kho\m hơmâo hơdră gum hro\m kiăng kơ pơkă tong ten dong hơdôm tơlơi ngă soh amăng wai lăng bơnư\ pơko\ng ia, ơi Trần Công Tuyên, Kơ-iăng khua anom bruă wai lăng bơnư\ pơko\ng ia lăi rơđah:

 

Ră anai bruă mă yua lo\n mơnai ter hang ia krông glăk [uh lu tơlơi ngă soh yua kơ [u ngă tui djơ\ tơlơi pơkă amăng tơlơi phiăn yua anun kiăng kiăo tui lăng na nao.

 

Ră anai [u hơmâo hơdră bruă bong glăi ia dăo bơnư\ pơko\ng ia kơnong gưl tơring c\ar đôc\ ôh yua anun [ing ta kiăng kơđiăng hăng amăng boh tơhnal ako\ bruă pơđ^ kyar bơnư\ pơko\ng ia hro\m hăng bruă pơsit hơnong pơkă amăng bruă pơgăn hu\i ia lip, [ing ta kiăng kơđiăng nao bruă wai lăng lo\n mơnai ter hang ia krông laih dong mrô sang ano\ pu\ đuăi lăp djơ\ hăng tơlơi pơkă mơ\ Khua dêh c\ar ta pơtrun tui hăng ako\ bruă [ơi ia krông Hồng, ia krông Thái Bình.

 

Ơi Vũ Xuân Thành, Kơ-iăng Khua anom bruă Khul git gai gơnong glông kơ bruă bong glăi ayuh hyiăng [u klă ngă lăi rơđah, hơdôm anom bruă gơgrong wai lăng bơnư\ pơko\ng ia le\ anom bruă yôm phun, le\ [ing mơnuih git gai pơsir h^ tơlơi truh sat mơng blung a.

 

Sit biă `u brơi [uh pơpă hơmâo mơnuih apăn bruă wai lăng bơnư\ pơko\ng ia thâo rơgơi, hăng pran gơgrong kơtang, ta` e\p [uh, lăi pơthâo hmao tlôn mơtăm lơ\m bơnư\ răm rai laih anun git gai, ngă klă hơdôm tơlơi pơsit “4 mơta bruă [ơi anih’’ amra ngă plai [iă răm rai yua hơjan kơthel ngă ia ling dăo:

 

{ing khua mua nao jơnum lêng kơ glăi lăi pơthâo brơi [ing mơnuih apăn bruă, pơtô hrăm brơi kiăng rơguăt bruă. Tơdah hơmâo bruă hơget thơ lêng kơ pơphô bruă brơi khua mua gong gai [on lan “pơsir bruă mơng blung a, lăp djơ\’’ anun le\ tơlơi lăng yôm biă mă.

 

Hăng kâo pô ăt c\ang rơmang khua mua hơdôm anom bruă kiăng git gai kah hăng ngă gêh gal hloh, tơdah dưi pơtô hrăm kiăng kơ [ing mơnuih apăn bruă tek tơngan na nao amăng bruă mă kah mơng rơguăt anai le\ lăng yôm biă mă, sui yơh [ing apăn bruă aka [u [uh [ơi anăp, ngă tơl tơngan, pơtop hrăm kiăng kơ thâo tong ten dong bruă anai le\ yôm biă mă.

 

Amăng mông jơnum, ơi Hoàng Phúc Lâm, Kơ-iăng khua Anom bruă lăi pơthâo hlâo kơ ayuh hyiăng rơhuông adai dêh c\ar brơi thâo, hơmâo giăm 8 truh pơ 10 wo\t kơthel amăng rơnuc\ thun, ngă kơ hơjan kơtang [iă hơdôm thun hlâo anun.

 

Amăng kual ia rơs^ Ngo\ glăk [uh gơnăm, him lăng amra kơtang tui jing kơthel găn nao kual Kơdư hăng kual ia rơs^ gah kơdư, amra ngă hơjan kơtang. Anai le\ tal hơjan hlim [ơi lu anih hăng sui mơng ako\ thun truh ră anai, yua anun hơdôm tơring c\ar kiăng kơđiăng amăng bruă bong glăi ayuh hyiăng [u klă ngă, wai lăng kjăp dơnao pơko\ng ia, pơhlôm hơđong lơ\m ayuh hyiăng [u klă ngă.

Siu Đoan: Pơblang


}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: